Раздел для нотариусов
Новости
Главная » О НАС » УСТАВ НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ

УСТАВ НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ

                                                                                                               "12" қазан 2018 жылы

Алматы қаласының Нотариаттық палата

мүшелерінің жалпы

жиналысының хаттамасымен

Бекітілген.

 

   АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ НОТАРИАТТЫҚ ПАЛАТАСЫНЫҢ

ЖАРҒЫСЫ

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1.Алматы қалаласының Нотариаттық палатасы (әрі қарай – Палата), коммерциялық емес, кәсіптік, өзін-өзі қаржыландыратын ұйым болып табылады, нотариустардың бірігу нәтижесінде құрылатын, ҚР заңнамасына қарама-қайшы келмейтін, ортақ мақсатқа жету үшін.     

1.2. Осы Жарғы Қазақстан Республикасы Конституциясының, Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің, Қазақстан Республикасы «Нотариат туралы» Заңынын, Қазақстан Республикасы «Коммерциялық емес ұйым туралы» Заңының және осы Жарғының, жалпы танылған халықаралық ұстанымдар, қағидалар және стандарттардан туындайтын өзгеде нормативтік құқықтық актілер негізінде дайындалған. 

1.3.Палата өзінің қызметін өзін-өзі басқару, өзін-өзі қаржыландыру, жариялалық, заңдылық, тең құқықтық, оның мүшелерін құрметтеу және қолданыстағы заңнамаға сәйкес мемлекеттік билік тарапынан бақылау ұстанымдары негізінде іс жүзіне асырады.  

1.4.Палата заңды тұлға болып табылады, жекеменшік тұрғыда айырықша мүлікке құқығы бар, ол Палатаның дербес балансысында көрсетіледі, банк мекемелерінде есеп шоты бар, өз атынан мүліктік  және  жеке мүліктік емес құқықтарға ие бола алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады.Палата Қазақстан Республикасының заңнамасына, өз қызметінің мақсаттарына және мүліктің мақсатына сәйкес өз мүлкін иеленуді, пайдалануды, оған билік етуді дербес жүзеге асырады.

1.5.Палата өз міндеттері бойынша, өзіне тиесілі мүліктерімен жауап береді, оған қолданыстағы заңнамаға сәйкес жаза қолданылуы мүмкін.

1.6.Палата өз мүшелерінің міндеттері бойынша жауап бермейді, Палата мүшелері де Палатаның міндеттері бойынша жауап бермейді.

1.7.Палатаның, белгіленген тәртіппен тіркелген, өзінің эмблемасы (символикасы) мөрі, мөртабаны, өз атауымен фирмалық бланкілері бар.

1.8.Палата Республикалық нотариаттық палатаның мүщесі болып табылады. (әрі қарай - РНП).

              1.9. Палатаның қызметтік мерзімі шектелмеген.

              1.10.Палатаның толық атауы:

Мемлекеттік тілде: Алматы қаласының Нотариаттық палатасы;

Орыс тілінде: Нотариальная палата города  Алматы.

Палатаның қысқаша атауы:

Мемлекеттік тілде: Алматы қ. Нотариаттық палатасы;

Орыс тілінде: Нотариальная палата г.Алматы.

1.11. Палатаның мекен-жайы: 050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Айтиев көшесі 134 үй, Карасай батыр көшесінің бұрышы.

1.12. Жекеменшік нотариаттық мұражайдың мекен-жайы: 050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Карасай батыр көшесі,  96 үй.

 

2. НОТАРИАТТЫҚ ПАЛАТАНЫҢ МАҚСАТТАРЫ, ҚЫЗМЕТІНІҢ МӘНІ (ӨКІЛЕТТІКТЕРІ)

2.1. Палатаны құрудағы мақсат, жекеше тәжірибемен айналысатын нотариустады білдіру және құқығын, заңды мүдделерін қорғау, сонымен қатар нотариаттық қызмет корсеткенде нотариат туралы заңнаманың сақталуын қадағалауды жүзеге асыру.

2.2.Нотариаттық палатаның қызмет (өкілеттілік) түрі:                                                       

1) жекеше нотариустерге жалпы басшылық жасап, олардың қызметiн үйлестiрiп отырады;                                                             2) мемлекеттiк органдарда, мемлекеттiк емес ұйымдарда өз мүшелерiнiң құқықтары мен заңды мүдделерiн бiлдiредi және қорғайды, нотариаттық iстi дамытуда оларға көмек көрсетiп, жәрдем бередi;                                                    

3) жекеше нотариустар нотариаттық iс-әрекеттер жасау кезiнде нотариат туралы заңдардың сақталуын бақылауды жүзеге асырады;                                                               

3-1) жекеше нотариустардың Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауы бойынша жұмысты ұйымдастырады;                                                   

4) жекеше нотариустың лицензиясының күшiн тоқтата тұру, керi қайтарып алу және тоқтату туралы ұсыныс енгiзедi;                        

5) нотариаттық iс-әрекет жасау нәтижесiнде зиян келтiру салдарынан туындайтын мiндеттемелер бойынша азаматтық-құқықтық жауапкершiлiктi сақтандыруды ұйымдастырады;                                              

5-1) жекеше нотариустардың өздерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасудан жалтаруы және жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы Қазақстан Республикасы заңдарының өзге де талаптарын бұзу жағдайлары туралы аумақтық әділет органдарын хабардар етеді;

6) нотариаттық қызметпен айналысу құқығына үміткер адамдардың тағылымдамадан өтуін және жекеше нотариустарды оқытуды ұйымдастырады;    

7) өз мүшелерiнiң қызметiне байланысты iстер бойынша сот белгiлеген сараптама шығындарын өтейдi;                                        

8) жекеше нотариусты кәсiптiк мiндеттерi мен әдептi бұзғаны үшiн Нотариустың әдеп кодексiне сәйкес жауапқа тартады;                     

9) жекеше нотариустардың қызметтiк iс-әрекеттерiне азаматтар мен заңды тұлғалардың шағымдары мен өтiнiштерiн қарайды;                                                               

10) нотариустардың кәсіби біліктілігін арттыруды ұйымдастырады.

 

3. НОТАРИАТТЫҚ ПАЛАТАНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

3.1. Палата басқарудың нысандары мен әдістерін айқындау, шаруашылық шешімдер қабылдау мәселелерінде толық дербестікке ие, кез келген басқа заңды және жеке тұлғалармен Шарт жасасуға, қызметі Палата мақсаттарына сәйкес келетін қауымдастықтар мен бірлестіктерге қатысуға құқылы.

3.2. Жобаларға, бағдарламаларға, жекеменшік қызметіндегі шараларға инвестициялауды өз бетінше шешетін Палатаның құқығы бар.

3.3. Палата кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыра алады, өйткені бұл жарғылық мақсаттарға қол жеткізуге қызмет етеді. Палатаның кәсіпкерлік қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

3.4. Кәсіпкерлік қызметтен түскен табыстар Палата мүшелері арасында қайта бөлінбейді, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салық салынуға тиіс және жарғылық мақсаттарға қол жеткізу үшін пайдаланылуы тиіс.

3.5. Палата қолданыстағы заңнамада көзделген тәртіппен құқылы:

1) өз қызметі туралы ақпаратты таратуға және өзінің жарғылық мақсаттарын насихаттауға;

2) соттарда, мемлекеттік билік органдарында, өзге де ұйымдарда өз мүшелерінің құқықтары мен заңды мүдделерін білдіру және қорғау;

3) жиналыстар өткізуге, бұқаралық ақпарат құралдарын құруға;                                             

4) коммерциялық емес, үкіметтік емес бірлестіктердің мүшелігіне кіруге, сондай-ақ олармен шарттар жасасуға;                              

5) Палатаның қаражатын қайырымдылық мақсаттарға пайдалануға;                                   

6) шарттар жасасуға, бірлескен зерттеулерді, жобалар мен бағдарламаларды жүзеге асыруға;                                                                        

7) қоғамдық өмірдің түрлі мәселелері бойынша бастамалармен сөз сөйлеуге, мемлекеттік билік органдарына ұсыныстар енгізуге;                                                               

8) мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иеленуге және жүзеге асыруға;

9) үйлерді, ғимараттарды, жабдықтарды, көлік құралдарын, құрылыстарды және қызметті материалдық қамтамасыз ету үшін қажетті басқа да жылжымалы немесе жылжымайтын мүлікті сатып алуға, иеліктен шығаруға, пайдалануға немесе жалға алуға;;

10) кәсіпкерлік қызметті жүргізуге арналған мүлікті сатып алуға;

11) тікелей халықаралық контактілер мен байланыстарды қолдау;                                     

12) "Нотариат туралы" заңда көзделген өкілеттіктерді толық көлемде жүзеге асыруға;

                 3.6. Палата міндетті:                                               

                 1) Қазақстан Республикасының заңнамасын, Палата қызметінің саласына қатысты халықаралық құқықтың жалпыға танылған ұстанымдары мен қағидаларын, сондай-ақ Жарғыда көзделген қағидаларды сақтауға;            

                 2) Өз мүшелеріне, олардың құқықтары мен мүдделерін қозғайтын құжаттармен және шешімдермен танысу мүмкіндігін қамтамасыз ету;                                                  

                 3) өз мүшелерін ақша қаражатының түсуі мен жұмсалуы туралы хабардар етуге;                   

                 4) тұрақты жұмыс істейтін басшы органның орналасқан жерінің және бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің  ұлттық тізіліміне енгізілетін мәліметтер көлеміндегі басшылар туралы деректердің өзгергені туралы тіркеуші органды хабардар етуге міндетті.

 

4. ПАЛАТАНЫҢ МҮШЕСІ БОЛУ(ҚАБЫЛДАУ), МҮШЕЛІКТІ ТОҚТАТА ТҰРУ ЖӘНЕ ОДАН АЙЫРЫЛУ(ОДАН ШЫҒУ) ШАРТТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ

4.1. Егер "Нотариат туралы"Қазақстан Республикасының Заңында өзгеше көзделмесе, жиырма бес жасқа толған, жоғары заң білімі, заң мамандығы бойынша кемінде екі жыл жұмыс өтілі бар, нотариуста кемінде бір жыл мерзімде тағылымдамадан, әділет аттестаттау комиссиясында аттестаттаудан өткен және нотариаттық қызметпен айналысу құқығына лицензия алған Қазақстан Республикасының азаматы палатаның мүшесі бола алады.

4.2. Заңда белгіленген тәртіппен соттылығы өтелмеген немесе алынбаған, белгiленген тәртіппен іс-әрекет жасауға қабiлетсіз не iс-әрекет жасауға қабілеттілігі шектеулi деп танылған адам Палата мүшесі бола алмайды.          

Сондай-ақ өзіне қатысты ақталмайтын негіздер бойынша қылмыстық іс тоқтатылған, лицензиядан айыру не нотариаттық іс-әрекет жасау кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуға жол бергені үшін мемлекеттік нотариус қызметінен босатылуына байланысты нотариаттық қызметті тоқтатқан адам осындай оқиғалар басталғаннан кейін бес жыл ішінде Палата мүшесі бола алмайды.     

Мыналар: Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабы бірінші бөлігінің 3), 4), 9), 10) және 12) тармақтары немесе 36-бабы негізінде қылмыстық жауаптылықтан босатылған адам осындай оқиғалар басталғаннан кейін үш жыл бойы;

      теріс себептер бойынша мемлекеттік, әскери қызметтен, прокуратура органдарынан, өзге де құқық қорғау органдарынан, арнаулы мемлекеттік органдардан шығарылған, сондай-ақ судья лауазымынан босатылған адам шығарылған (босатылған) күннен бастап бір жыл бойы;

      әкімшілік сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған адам осындай оқиғалар басталғаннан кейін үш жыл бойы;

      нотариаттық әрекет жасау кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасының бұзылуына жол бергені үшін мемлекеттік нотариус лауазымынан шығарылған адам;

нотариаттық қызметпен айналысу құқығына арналған лицензиядан айырылған адам;                                                                    егер шығарылған күнінен бастап үш жылдан аз уақыт өтсе, теріс себептер бойынша заң консультанттары палатасының тізілімінен шығарылған адам да Палата мүшесі бола алмайды. Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, кәсіпкерлік немесе өзге де ақы төленетін қызметпен айналысатын адам Палатаның Мүшесі бола алмайды.

4.3.Палатаның мүшесіне қабылдау:

4.3.1. Палатаның мүшесіне қабылдау Лицензиаттың  жазбаша арызы бойынша Палатаның Басқармасымен жүргізіледі. 4.3.2. Палата  лицензиатты, Басқарманың отырысының болатын орны, күні және уақыты туралы Басқарманың отырысы болатын кезден бес күннен кем емес уақытында ескертеді. Лицензиат Палата Басқармасының отырысына қатысуы міндетті. Басқарма, Лицензиаттың құжаттарын қарастырып, оны Палата мүшесіне қабылдануы немесе қабылдаудан бас тарту туралы шешім қабылдайды.  Негіз болған жағдайда Палата жоғары заң білімі туралы дипломның шығу тегін тексеру, жоғары оқу орындарына ресми сұрау салу жіберу және зейнетақы аударымдары бойынша заң мамандығы бойынша жұмыс өтілін тексеру арқылы үміткердің біліміне, тәжірибесі мен жұмыс өтіліне қатысты қосымша ақпаратты талап етуге құқылы.

4.3.3. Палата мүшесіне қабылданбау туралы шешім сотқа шағымдану арқылы тәртіп бойынша қарастырылуы мүмкін.

4.3.4. Басқарманың қабылданған шешімі, оның отырысы болған күні лицензиатқа ауызша түрде жеткізіледі. Басқарманың қабылданған шешімінің үзіндісі бес жұмыс күннің ішінде жергілікті әділет органдарына жіберіледі және жаңадан қабылданған Палата мүшесіне беріледі.

4.3.5. Палата мүшесіне Алматы қаласының жекеше нотариусінің куәлігі беріледі.

4.4. Палата мушелігін тоқтата тұру:

4.4.1. Денсаулық, отбасылық және  Қазақстан Республикасының «Нотариат туралы» заңында көрсетілген  басқада жағдайларға байланысты Палата мүшесінің жазбаша арызының негізінде    нотариаттық қызмет өз еркімен тоқтатылады.

4.4.2. Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің нотариустың лицензия әрекетің тоқтата тұру туралы шешімінің негізінде .

              4.4.3. Нотариалды палатаның мүшесімен жарғыда көрсетілген міндеттерін және Нотариалды палатаның Басқармасының шешімін орындамағаны үшін.

            Лицензия әрекеті тоқтатылып тұрған кезінде Нотариус нотариаттық iс-әрекеттер жасауға құқығы жоқ.

            Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің  тоқтата тұру туралы немесе лицензияның әрекетін жаңарту туралы  қабылдаған шешімі туралы хабарланғаннан кейін Нотариаттық палатаның Басқармасынын шешімі бойынша оның мүшелігін жоғалту және оның мүшелігіне тиісінше қабылдау туралы шешім қабылданады

4.5. Палатадағы мүшелікті жоғалту:

4.5.1. Палата мүшелігінен өз еркімен шығу және өз өкілеттігін доғару. Палата мүшесі жазбаша өтініш негізінде одан ерікті түрде шыға алады

4.5.2.Нотариус лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрған кезде. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі нотариус лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру туралы шешім қабылдау туралы хабардар еткеннен кейін палата Басқармасы оның палатаға мүшелігін жоғалту туралы шешім қабылдайды;

4.5.3. Лицензиядан айырылған кезде Лицензияның қолданылуы тоқтатылған жағдайда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының "Нотариат туралы" заңында белгіленген жағдайларда, Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігінің шешімі бойынша.

4.5.4. Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген жағдайларда (міндеттерін бұзу,мүшелік, мақсатты жарналарды төлемеу, нотариустың Әдеп кодексін бұзу), Басқарма шешімімен палата мүшелігінен шығарылған кезінде.

4.6. Нотариаттық палатаның мүшелігінен шығу туралы өтінішті нотариус өзінің сақтауында тұрған нотариаттық құжаттарды басқа нотариусқа немесе Жеке нотариаттық архивке (ЖНА-ға) бергеннен, жекеше нотариустың мөрін аумақтық әділет органына тапсырғаннан және аумақтық әділет органына нотариаттық қызметті жүзеге асыруды тоқтату туралы хабарлама жібергеннен кейін басқармаға береді.Шығу туралы өтініш 15 жұмыс күні ішінде қаралады.

              4.7. Нотариустың Палата мүшелігінен шығуы туралы шешім басқарманың қатысып отырған мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады.

 

5. ПАЛАТА МҮШЕЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ.

5.1.Нотариус құқылы:

1) өзiне жүгiнген жеке және заңды тұлғалардың мүдделерiне сәйкес «Нотариат туралы» ҚР Заңында және Қазақстан Республикасының басқа да заң актiлерiнде көзделген нотариаттық iс-әрекеттер жасауға;

            2) мәмiлелердiң, өтiнiштер мен басқа да құжаттардың жобаларын жасауға;                         

3) құжаттардың көшiрмелерiн және олардың үзiндiлерiн әзiрлеуге;                                               4)нотариаттық iс-әрекеттер жасау мәселелерi бойынша консультациялар беруге;                                                                       

5) Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген коммерциялық, банктiк және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәлiметтердi жария етуге қойылатын талаптарды сақтай отырып, жеке және заңды тұлғалардан нотариаттық iс-әрекеттер жасауға қажеттi құжаттар мен мәлiметтер талап етуге;

6) Өзге де ақы төленетін қызметпен айналысу немесе жалдамалы қызметкер ретінде еңбек қатынастарында болу жағдайларын қоспағанда, ғылыми, педагогикалық және шығармашылық қызметпен айналысуға;                              

7) татуластыру рәсімдерін жүргізуге;                  

8) төрелік талқылауда төреші болып сайлануға (тағайындалуға) құқылы.                

9)  Палатаның сайлау органдарын сайлау және оларға сайлану;                                                             

10) Палата мүшелерінің жалпы жиналысында дауыс беруге, палата мүшесінің жалпы жиналыстарда өз өкілеттіктерін Палатаның басқа мүшелеріне және/немесе сенімхат негізінде үшінші тұлғаларға беруіне жол берілмейді.

11) Палата өткізетін барлық іс-шараларға қатысуға;

12) Басқарма отырыстарына өздеріне тікелей қатысты мәселелерді қарау кезінде өзі қатысуға;

13) Палатадан консультациялар, әдістемелік және материалдық көмек алуға;                        

14) кәсіптік қызмет және әлеуметтік қорғау мәселелері бойынша Палатаға жүгінуге, бастамалармен сөйлеуге, палатаның қызметін және нотариаттық кызметін жетілдіру жөнінде ұсыныстар мен ұсынымдар енгізуге;     

15) Басқарма отырыстарының хаттамаларымен, жиналыстардың хаттамаларымен, Басқарма құратын комиссиялар мен жұмыс топтарының хаттамаларымен танысуға, Палата мүшелерінің кәсіби қызметіне қатысты мәліметтері бар ақпарат пен құжаттарды, қызметкерлерінің дербес деректерін қоспағанда, палатаның қызметі туралы өзге де ақпарат пен құжаттар алуға;

16) бірыңғай нотариаттық практиканы қалыптастыру мақсатында тәжірибе алмасу жөнінде бірлескен кездесулер, әдістемелік консультациялар және басқа да іс-шаралар өткізу;              

17)  жүктілігі мен босануы бойынша демалыс, бала күтімі бойынша демалыс, науқастануы және денсаулығын қамтамасыз етуге байланысты басқа да мән-жайлар кезеңінде нотариаттық қызмет жүзеге асырылмаған жағдайларда жазбаша өтініш негізінде мүшелік жарналарға ақы төлеу кезінде жеңілдіктерді пайдалануға құқығы бар

18) Палата органдарының шешімдеріне белгіленген тәртіппен шағымдануға;

19) Нотариаттық палатаның қызметіне қатысуға тікелей байланысты өз шығыстарының өтемақысын алуға құқылы.

20) палата мүшелігінен өз еркімен шығуға құқылы. 

5.2.Палата мүшелерінің мiндеттерi

1) Қазақстан Республикасының «Нотариат туралы» Заңының, "Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының және Қазақстан Республикасының нотариат қызметiн реттейтiн басқа да нормативтiк құқықтық актiлерiнiң талаптарына сәйкес нотариаттық әрекеттер, сондай-ақ электрондық тіркеуге байланысты әрекеттер жасауға;

2) азаматтарға және заңды тұлғаларға құқықтар мен мiндеттердi түсiндiруге, олардың заңды бiлмегендiгi өздерiне зиян келтiруге пайдаланылуы мүмкiн болмауы үшiн, жасалған нотариаттық iс-әрекеттерiнiң салдарлары жөнiнде ескертуге;

3) кәсiптiк қызметiн жүзеге асыруға байланысты өзiне белгiлi болған мәлiметтердi құпия ұстауға;

4) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес келмейтiн жағдайда нотариаттық iс-әрекеттер жасаудан бас тартуға;

 5) кәсiптiк әдептi сақтауға;                               

6) әдiлет органына және (немесе) нотариаттық палатаға өз iс-әрекеттерiне түскен шағымдар бойынша өзi жасаған нотариаттық iс-әрекеттер туралы мәлiметтер, өзге құжаттар, ал қажет болған жағдайларда жеке түсiнiктемелер, оның iшiнде кәсiптiк әдеп талаптарын сақтамау мәселелерi жөнiнде түсiнiктемелер беруге;

7)жалпы жиналыстарға, семинарларға, қатысуға, палата басқармасының отырыстарына шақыру бойынша келуге құқылы.

8) өз лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда Нотариаттық іс жүргізу жөніндегі қағидада көзделген тәртіппен іс жүргізуіндегі құжаттарды басқа нотариусқа беруге

9) лицензияның қолданысы тоқтатыла тұрған кезеңде, сондай-ақ лицензияның қолданысы тоқтатылған жағдайда мөрін аумақтық әділет органына тапсыруға;

10) өз лицензиясының қолданылуы ҚР «Нотариат туралы» Заңның 12-бабы 1-тармағының 1), 2), 4), 4-1) және 6) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша тоқтатылған жағдайларда, сақтауындағы барлық нотариаттық құжаттарды жекеше нотариаттық мұрағатқа беруге;

11) өз тегінің, атының, әкесінің атының және өз үй-жайы орналасқан жерінің өзгеруі жөніндегі мәліметтерді бір ай ішінде аумақтық әділет органына ұсынуға;

12) бір ай бойы нотариаттық қызметті жүзеге асырмаған жағдайда, бес жұмыс күні ішінде аумақтық әділет органына және нотариаттық палатаға хабарлауға;

13) кәсіби біліктілігін арттыруға міндетті.

14) Палата мүшелері мен Палата қызметкерлерінің ар-намысына, жеке қадір-қасиетіне және іскерлік беделіне, оның ішінде әлеуметтік желілер мен басқа да интернет ресурстары арқылы нұқсан келтіретін іс-әрекеттер мен теріс қылықтар жасамауға міндетті.

 

 

6. БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ, ҚАЛЫПТАСТЫРУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ҚҰЗЫРЕТІ. БАСШЫ ОРГАНДАРДЫҢ ӨКІЛЕТТІК МЕРЗІМІ.

 

6.1.      Палата мүшелерінің жалпы жиналысы (бұдан әрі - Жиналыс) палатаның жоғары басқару органы болып табылады.

           Оның төрағасы басқаратын басқарма атқарушы орган болып табылады.

           Тәртіптік комиссия тәртіптік орган болып табылады.

           Тексеру органы - Ревизиялық комиссиясы.

6.1.1. Нотариаттық палата мүшелерінің жалпы жиналысы:

Жиналыс Палата қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдерді қарауға және қабылдауға құқылы.                 

6.1.2.Жиналыс қабылдаған шешімдердің орындалуы Палатаның барлық мүшелері мен оның органдары үшін міндетті.                   

6.1.3. Жиналыстың айрықша құзыретіне келесі мәселелерді шешу жатады:

            1) Палатаның жарғысын қабылдау және бекіту, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

 2) Палатаның төрағасын, басқарманың, ревизиялық және тәртіптік комиссиялардың мүшелерiн сайлау және олардың өкілеттіктерін тоқтату;

3) Нотариаттық палата қызметінің негізгі бағыттарын, оның мүлкін қалыптастыру көздерін және пайдалану қағидаттарын айқындау;

4) нотариаттық палата органдарының қызметі туралы есептерді бекіту;

5) нотариаттық палатаның қаржылық-шаруашылық қызметі туралы есепті бекіту;

6) нотариаттық палатаның бюджетін бекіту және оның орындалуы.

7) Палатаның басқару органдарының құзыретін, ұйымдық құрылымын, өкілеттіктерін қалыптастыру және тоқтату тәртібін айқындау;

            8) атқарушы органдардың қаржылық есептілігін ұсыну тәртібі мен мерзімділігін, сондай-ақ ревизиялык органының тексеру жүргізу тәртібін айқындау және олардың нәтижелерін бекіту;

9) заң актілерінде белгіленген шектерде Палатаның басқа заңды тұлғаларды, сондай-ақ өз филиалдары мен өкілдіктерін құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

10) мүшелік жарналардың мөлшерін айқындау;

11)Палатаның мемлекеттік тіркеуге жататын мүлікті сатып алуы және оларға билік ету;

12) Басқарманың, Ревизиялық және Тәртіптік комиссиялардың есептерін тыңдау және бекіту;

13) Палатаны ерікті түрде қайта ұйымдастыру және тарату туралы шешім;

14) осы Жарғыда және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де мәселелерді шешу. 

6.1.4. Егер оған Палата мүшелерінің жартысынан астамы қатысса, жиналыс заңды деп есептеледі. Жиналысты өткізу үшін жиналысқа қатысып отырған Палата мүшелерінің саны (кворум) Палата мүшелерін тіркеуді жүргізу және Палата мүшелеріне дауыс беруге арналған мандаттрды беру жолымен айқындалады.

Жиналысқа келген Палата мүшелерінің өкілеттіктерін айқындау үшін оларды тіркеу жүргізіледі, оны Палата қызметкерлері жүзеге асырады. Палата мүшелерін тіркеу тізім бойынша тексеру (палата мүшесінің жеке басын анықтау), қол қоюды талап ету және палатаның тіркелген мүшелеріне жиналысқа қатысу үшін палата мүшесінің өкілеттіктері туралы куәландыратын дауыс беру үшін мандат беру жолымен жүргізіледі.

Кворумның болуын (болмауын) және жиналысты өткізу заңдылығын анықтау үшін кемінде бес (5) адамнан тұратын Мандаттық комиссия сайланады. Мандаттық комиссия бір жиналыста де, тұрақты мерзімге де жұмыс істеу үшін сайлануы мүмкін, бұл ретте мандаттық комиссияның қолданылу мерзімі үш жылдан аспауы тиіс.

Мандаттық комиссия кворумның болуы (болмауы) және жиналыс өткізу құқықтылығы туралы қорытынды береді және оны Палата төрағасына береді. Палата Төрағасы Палата мүшелеріне кворумның болуы (болмауы) және жиналысты өткізу құқықтылығы туралы хабарлайды. Мандаттық комиссияның қорытындысы және дауыс беру қорытындылары міндетті түрде жиналыс хаттамасына енгізілуі тиіс.

6.1.5. Жиналыс Басқармамен жылына кемінде бір рет шақырылады. Кезектен тыс жиналыс Палата мүшелерінің кемінде жартысының бастамасы бойынша және/немесе Палата Басқармасымен шақырылуы мүмкін. Хаттаманы дайындау бойынша техникалық жұмысты Палата жұмысшылары жүзеге асырады.

 

6.1.6. Басқарма шешімі бойынша Палата күн тәртібін, күн тәртібіне енгізілген мәселелерге қатысты шешімдердің жобаларын және басқа да материалдарды электрондық байланыс арқылы тарата отырып, жиналыс өткізілетіні туралы Палата мүшелеріне жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірмей, ал басқару органдарын сайлау кезінде отыз күннен кешіктірмей хабарлайды.

6.1.7. Жиналысты жиналыс сайлайтын жиналыс Төрағасы жүргізеді. Жиналыс хаттамасын жиналыс сайлайтын Жиналыс хатшысы жүргізеді.Жиналыстың төрағасы мен хатшысы ашық дауыс беру арқылы жиналысқа қатысып отырған Палата мүшелері санының жай көпшілік даусымен сайланады.Жиналыстың хаттамасына жиналыс Төрағасы мен Хатшысы қол қояды.

6.1.8. Жиналыстың шешімдері ашық дауыс беру арқылы жиналысқа қатысып отырған Палата мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Нотариаттық палатаның төрағасын, палатаның басқарма мүшелерін сайлау жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. Палатаның тәртіптік комиссиясының, палатаның тексеру комиссиясының мүшелерін сайлау ашық дауыс беру жолымен өткізіледі.

6.1.9. Жиналыстағы дауыстарды санауды жиналысқа қатысып отырған Палата мүшелері санының жай көпшілік даусымен ашық дауыс беру жолымен жиналыс сайлайтын есеп комиссиясы жүзеге асырады. Есеп комиссиясының сандық құрамы жиналыста айқындалады.

Ашық дауыс беру арқылы дауыс беруге арналған мандаттарды санау жолымен шешілетін мәселелер бойынша дауыстарды санау кезінде дауыс берген "жақтап", "Қарсы", "Қалыс қалғандар" қорытындылары жалпы жиналыстың есеп комиссиясының төрағасын, хатшысын және мүшелерін сайлауды қоспағанда, жалпы жиналыстың хаттамасына енгізіледі.

Жасырын дауыс беру арқылы шешілетін мәселелер бойынша дауыстарды санау кезінде есеп комиссиясы тиісті хаттама жасайды, оған есеп комиссиясының барлық мүшелері қол қояды. Есеп комиссиясының хаттамасы жалпы жиналыстың хаттамасына қоса тіркеледі.

6.2. ПАЛАТАНЫҢ БАСҚАРМА - ПАЛАТАНЫҢ АТҚАРУШЫ ОРГАНЫ.                                   

Палатаның тұрақты жұмыс істейтін басқару органы жиналыстар арасындағы кезеңде Басқарма - Палатаның алқалы атқарушы басқару органы болып табылады. Басқарма осы Жарғымен жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, нотариаттық палатаның қызметіне ағымдағы басшылықты жүзеге асырады. Басқарма жалпы жиналысқа есеп береді. Басқарма қызметі басшылықтың алқалылығы, жариялылық және есептілік негізінде жүзеге асырылады.

6.2.1.Нотариаттық палата басқармасының сайлауы және құрамы:

Палата басқармасы жиналысқа қатысып отырған Палата мүшелерінің ішінен кемінде 9 адам жасырын дауыс беру арқылы төрт жыл мерзімге сайланады. Басқарма мүшелері жиналысқа қатысып отырған Палата мүшелерінің арасынан ең көп дауыс жинаған кандидаттар болады.

Басқарма құрамына лауазымы бойынша Палата Төрағасы кіреді, ол оның жұмысына басшылық жасайды.

 Палата Басқармасының мүшесі болып Палата Жарғысының талаптарын орындайтын, соңғы бес жыл ішінде нотариаттық қызметпен айналысу құқығына лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрмаған, Палата қызметіне кемінде бес жыл белсенді қатысатын, палата мүшесі болып табылатын палата мүшесі сайлана алады.

Жалпы жиналыстың шешімі бойынша Басқарма мүшелерінің кез келгенінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін. Бұл жағдайда келесі жиналыстардың бірінде (жылдық не кезектен тыс) шығып қалған Басқарма мүшелерінің орнына жалпы жиналыста ұсынылған кандидатуралар қатарынан жаңа тұлғалар сайлануы мүмкін. Басқарма мүшесінің өз өкілеттіктерін өзге тұлғаларға табыстауына жол берілмейді.

Басқарма мүшелерінің өкілеттік мерзімі (Палатаның) Басқарма Төрағасының өкілеттік мерзімімен анықталады.

Басқарманың немесе Басқарма мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған, басқарманың сайлауы өтпеді деп танылған, сондай-ақ Палата төрағасының сайлауы өтпеді деп танылған жағдайда, Палатаның қазіргі Төрағасы бір ай ішінде жаңа құрамды немесе Басқарма мүшесін сайлау жөніндегі Палата мүшелерінің кезектен тыс жиналысын шақырады. Жаңа мүшені немесе басқарма құрамын сайлағанға дейін бұрынғы басқарма кезекті (кезектен тыс) жиналыс шақырылғанға дейін өз функцияларын орындауды жалғастырады.

Басқарма отырысы қажеттілігіне қарай, бірақ тоқсанына кемінде бір рет өткізіледі.

        Палата Басқармасы, егер оның жұмысына палата Басқармасы мүшелерінің 2/3 астамы қатысса,шешім қабылдауға құқылы. Палата Басқармасының шешімдері палата Басқармасының қатысып отырған мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда төрағалық етушінің дауысы шешуші болып табылады. Егер палата Басқармасы қандай да бір мәселе бойынша жасырын дауыс беруді өткізу туралы шешім қабылдамаса, палата Басқармасы қарайтын мәселелер бойынша дауыс беру ашық өткізіледі.                 

 

6.2.2. Палатаның басқармасының құзыреті

Палатаның басқармасының құзыретіне келесі мәселелер жатады:

1) Палатаның жеке және заңды тұлғаларға заң көмегін көрсету бойынша жұмысын ұйымдастырады;

2) палата мүшелерінің жалпы жиналысын шақырады, палата мүшелерінің жалпы жиналысы шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

3) палатаға мүшелікке қабылдауды жүзеге асырады, палатадағы мүшеліктен шығарады;

4) Палата қызметкерлері үшін штат кестесін, Палатаның ережелерін бекітеді

5) Республикалық нотариаттық палатаға палатаның қызметі туралы қорытылған есептерді ұсынады;

6) нотариустардың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) жеке және заңды тұлғалардың шағымдарын қарайды;

7) нотариустардың кәсіптік біліктілігін арттыру бойынша жұмысты ұйымдастырады;

8) лицензиарға нотариусқа қатысты жекеше нотариус лицензиясының қолданысын тоқтата тұру, одан айыру және оның қолданысын тоқтату туралы ұсыну енгізеді;

9) оң жұмыс тәжірибесін талдайды, қорытады және таратады;

10) Палатаның қаражатына палатаның жарғысында айқындалатын және палата мүшелерінің жалпы жиналысы айқындайтын тәртіппен билік етеді;

11) бухгалтерлік есепке алудың, қаржылық есептіліктің, іс қағаздарының жүргізілуін және бастапқы статистикалық деректердің қалыптастырылуын ұйымдастырады;

 12) палатаның мүлкіне билік ету тәртібін айқындайды;

13) Палата мүшелері жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылғаннан басқа, палата қызметінің өзге де мәселелерін шешеді.

 Басқарма мүшелерінің өкілеттілігін Палата Басқармасының мүшелерімен орындау ақысыз негізде жүзеге асады.

6.3. Тәртіптік комиссиясы:

6.3.1. Тәртіптік комиссия нотариаттық палата мүшелерінің Қазақстан Республикасы заңнамасының, Нотариустың әдеп кодексінің, нотариаттық палата жарғысының талаптарын, нотариаттық палатаға мүшелік шарттарын бұзғаны туралы жүгінімдерді, шағымдарды (бұдан әрi – шағым) қарау жөнiндегi орган болып табылады.

Тәртіптік комиссия құрамы мен саны осы Жарғыға сәйкес Палата мүшелерінен құралатын алқалы жұмыс істейтін орган болып табылады.

Тәртіптік комиссияның негізгі мақсаты Палата мүшелерінің ҚР заңнамасының, нотариустың этика кодексінің, Нотариаттық палата Жарғысының, нотариаттық палатаға мүшелік шарттарының талаптарын сақтауын қамтамасыз ету, сондай-ақ тәртіптік ықпал ету және жауапкершілік шараларын қолдану туралы істерді қарау болып табылады.

Тәртіптік комиссия өз қызметінің мақсатына қол жеткізу үшін мынадай негізгі міндеттерді орындайды::

- Палата мүшелері жол берген бұзушылықтар туралы істерді жан-жақты, толық, объективті және уақтылы қарау;

- шығарылған шешімнің орындалуын қамтамасыз ету, сондай-ақ бұзушылықтарды жасауға ықпал еткен себептер мен жағдайларды анықтау;

- Палата мүшелерінің ҚР заңнама талаптарын, нотариустың этика кодексін, Нотариаттық палата жарғысын, нотариаттық палатаға мүшелік шарттарын сақтауын бақылау;

- Палата мүшелерінің өздерінің кәсіби міндеттерін және нотариустардың этика кодексінің нормаларын орындауын қамтамасыз ететін тәртіптік комиссияға бекітілген тәртіптік ықпал ету шараларын қабылдау.

Шағымдарды қарау тәртібін Республикалық нотариаттық палата «Нотариат туралы» ҚР заңның талаптарын ескере отырып айқындайды. Шағым келіп түскен күнінен бастап бір айдан кешіктірілмей қаралады.

Шағымдарды қарау кезінде тәртіптік комиссия өз отырыстарына шағым жіберген адамдарды, сондай-ақ шағым қаралатын нотариаттық палатаның мүшелерін шақыруға міндетті.

Әділет органдары тәртіптік іс жүргізуді қозғау туралы ұсыныс енгізген жағдайда, оны қарау Әділет органы өкілінің қатысуымен жүзеге асырылады.

Шағымды қарау уақыты мен орны туралы тиісті түрде хабардар етілген аталған адамдардың келмеуі оны қарауға кедергі болмайды.

6.3.2. Палатаның тәртіптік комиссиясының мүшесі болып Палата Жарғысының талаптарын орындайтын, соңғы 5 (бес) жыл ішінде нотариаттық қызметпен айналысу құқығына лицензияның қолданылуын тоқтата тұру түрінде тәртіптік жазасы жоқ, Палата қызметіне белсенді қатысатын, кемінде 5 (бес) жыл палата мүшесі болып табылатын палата мүшесі сайлана алады. Палатаның тәртіптік комиссиясы жиналысқа қатысып отырған Палата мүшелерінің қатарынан 2 (екі) жылдан аспайтын мерзімге жай көпшілік дауыспен ашық дауыс беру жолымен сайланатын Палатаның кемінде 11 (он бір) мүшесінен тұрады. Палатаның тәртіптік комиссиясы мүшелерінің палатада өзге де сайланбалы қызмет атқаруға құқығы жоқ.

Палата мүшелерінің арасынан ең көп дауыс жинаған кандидат палатаның тәртіптік комиссиясының сайланған мүшесі болып есептеледі.

6.3.3. Тәртіптік комиссия мынадай тәртіптік жазалау шараларын қолдану туралы шешім қабылдауға құқылы:

      1)палатаның мүшесін анықталған бұзушылықтарды жоюға міндеттейтін және оларды жою мерзімдерін белгілейтін нұсқама шығару;                               

2) палатаның мүшесіне ескерту жасау;                                                                     

3) палатадағы мүшелікті тоқтата тұру;

 4) палатадан шығару не лицензиарға нотариус лицензиясының қолданысын тоқтату туралы талап қою арызын дайындау жөнінде өтінішхат бере отырып, палатадан шығару. 6.3.4. Нотариустың тәртіптік теріс қылық жасағаны үшін бір ғана тәртіптік жаза қолданылуы мүмкін.

6.3.5. Осы баптың 6.3.3-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген шешімдер тәртіптік комиссия мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады және көрсетілген орган оларды қабылдаған күннен бастап күшіне енеді. Осы баптың 6.3.3-тармағының 3) және 4) тармақшаларында көзделген шешімдер тәртіптік комиссия мүшелерінің кеміндеүштен екісінің даусымен қабылдануы мүмкін.

6.3.6. Тәртіптік комиссия нотариаттық палатаның мүшесіне қатысты тәртіптік жазалау шараларын қолдану туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік бес күн ішінде нотариаттық палата шешімнің көшірмесін нотариаттық палатаның мүшесіне, сондай-ақ ол бойынша шешім қабылданған шағымды жіберген адамға оның алынғанын тіркеуді қамтамасыз ететін байланыс құралдарын пайдалана отырып жібереді.

6.3.7. Нотариаттық палатаның тәртіптік комиссиясының шешімдеріне Палатаның мүшелері Республикалық нотариаттық палатада немесе сотта дау айтуы мүмкін.

 

7. НОТАРИАТТЫҚ ПАЛАТАНЫҢ ТӨРАҒАСЫ

7.1. 7.1. Палата Төрағасы Палатаның басшысы, мемлекеттік органдармен және жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен, заңды және жеке тұлғалармен, халықаралық ұйымдармен өзара қарым-қатынастарда Палатаның Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген өз өкілеттіктерін іске асыруы кезінде Палатаның өкілетті және заңды өкілі болып табылады.

Палата Төрағасы Палата басшылығымен қатар, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес Басқарма мүшесі болып табылады, басқарманы басқарады және лауазымы бойынша басқарма отырыстарында оның төрағасы болып табылады.

Палата төрағасына Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген Палата Төрағасының міндеттерін атқаруына байланысты Палата қызметкерлері үшін басқарма бекіткен Палатаның штат кестесіне сәйкес жалақы және құжаттамалық расталған шығыстардың өтемақысы төленеді.

Жалпы жиналыстың шешімі бойынша Палата төрағасының өкілеттігі 8.4-тармаққа сәйкес мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін. осы Жарғының.

Палата төрағасының өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда төрағаның өкілеттігін Палата Төрағасының міндетін атқарушы (төрағаның орынбасары) орындайды.

Палата Төрағасының міндетін атқарушы (төрағаның орынбасары) Басқарма мүшелері арасынан Палата Басқармасының шешімімен сайланады. Палата Төрағасының міндетін атқарушы (төрағаның орынбасары) палата Басқармасының шешімі бойынша қызметінен мерзімінен бұрын босатылуы мүмкін. Палата төрағасының өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған кезеңде не ол болмаған кезде нотариаттық палата төрағасының өкілеттігін Нотариаттық палата төрағасының міндетін атқарушы орындайды. Нотариаттық палата төрағасының міндетін атқарушы Басқарма мүшелері арасынан Палата Басқармасының шешімімен сайланады. Нотариаттық палата төрағасының міндетін атқарушы палата Басқармасының шешімі бойынша лауазымынан мерзімінен бұрын босатылуы мүмкін.

Палатаның төрағасын Палата мүшелері арасынан Палата мүшелерінің жалпы жиналысы сайлайды, ол сайланған күнге дейін кемінде бес жыл палата мүшесі болған. Палата төрағасын Палата мүшелерінің жалпы жиналысы жасырын дауыс беру арқылы төрт жыл мерзімге сайлайды. Бұл ретте бір адам Палата Төрағасы қызметін бір мерзімнен асыра атқара алмайды.

7.2. Палатаның төрағасы:            

1) Палатаның жұмысын ұйымдастырады, Палатаға жүктелген міндеттердің орындалуын бақылауды жүзеге асырады;                              

2) Палатаның жұмысына басшылық жасайды, Палатаның қызметкерлерін жұмысқа қабылдауды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады;                 

3) мемлекеттік органдарда, қоғамдық бірлестіктерде, басқа да ұйымдарда Палатаның мүддесін білдіреді;                            

4) Палата жарғысында көзделген, Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.                           

7.3.Палата төрағасының шешімдері өкімдермен және бұйрықтармен рәсімделеді.

7.4Басқарманың қызметі туралы Палатаның Төрағасы жыл сайын палата мүшелерінің Жалпы жиналысында есеп береді.       

7.5.Палатаның төрағасы болмаған кезеңде оның міндеттерін Палата Төрағасының орынбасары (Төрағасының Міндеттерін атқарушы) атқарады.7.6. Палата төрағасының өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде, жаңа төраға сайланғанға дейін оның міндеттерін Палата Төрағасының орынбасары (Төрағасының Міндеттерін атқарушы) орындайды.

 

8. НОТАРИАТТЫҚ ПАЛАТАНЫҢ ТӨРАҒАСЫН САЙЛАУ

8.1.Палата Жарғысының талаптарын орындайтын, соңғы бес жыл ішінде нотариаттық қызметпен айналысу құқығына лицензияның қолданылуын тоқтата тұру түрінде тәртіптік жазасы жоқ, Палатаның қызметіне кемінде бес жыл белсенді қатысатын, палатаның мүшесі болып табылатын палата мүшесі Палатаның төрағасы болып сайлана алады.

8.2. Палата Төрағасы лауазымына сайлануға ниет білдірген кандидаттар Палата төрағасын сайлау туралы хабарлаған кезден бастап кез келген уақытта бұл туралы палатаға мәлімдеуге құқылы және өз есебінен сайлау алдындағы іс-шараларды дербес ұйымдастыра алады. Палата Төрағасы лауазымына кандидаттар жалпы жиналыста да ұсынылуы мүмкін.

8.3.Жиналысқа қатысып отырған Палата мүшелері арасынан ең көп дауыс алған кандидат Палата Төрағасы лауазымына сайланды деп есептеледі. Палата төрағасын сайлау осы жиналыста бірнеше кандидат қатысқан жағдайда екі турда өткізілуі мүмкін. Егер Палата Төрағасы лауазымына кандидаттардың бірде-бірі көпшілік дауысты жинамаса, осы жиналыста өткізілетін дауыс берудің екінші туры тағайындалады. Екінші турда дауыс беру тізіміне ең көп дауыс берілген екі кандидат енгізіледі. Дауыс берудің екінші кезеңінде ең көп дауыс жинаған Кандидат Палатаның Төрағасы болып сайланды деп есептеледі.

Палата мүшелерінің жалпы жиналысының шешімі бойынша жиналыс күн тәртібіне енгізілген барлық мәселелерді қараудың мүмкін болмауына (жалдау мерзімінің өтуіне және басқа да мән-жайларға) байланысты басқа күні жалғасуы мүмкін.

Осы жиналыста жиналыстың төрағасы немесе палата Басқармасы электрондық байланыс арқылы тарата отырып, хабарлайды.

Жалпы жиналысты жалғастыру күні аяқталмаған жиналыс өткізілген күннен бастап он күннен кешіктірілмей тағайындалады.

8.4. Палата Төрағасының өкілеттіктерін орындау уақытынан бұрын төмендегі жағдайларда тоқтатылады:

1) Палата мүшелерінің Жалпы жиналысы Палата Төрағасының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдағанда;;

2) Палата төрағасы қайтыс болғанда;

3) Палата Төрағасының жеке практикамен айналысатын нотариустың өкілеттігін доғаруы, оның лицензиясының қолданылуын тоқтатуы не сот шешімі бойынша осы өкілеттіктер тоқтатылғанда;

4) Палата Төрағасы Палата Төрағасының өкілеттігін жүзеге асырудан өз еркімен бас тартқанда;

5) өз міндеттерін тиісінше орындамағанда.

6) денсаулық жағдайы бойынша Төрағаның міндеттерін орындау мүмкін болмаған жағдайларда тоқтатылады.

Осы тармақтың 2,3,4-тармақшаларында көрсетілген жағдайларда Палата төрағасының өкілеттігі тиісті факті (оқиға) басталған, сот шешімі күшіне енген сәттен бастап тоқтатылады.

 

9. ПАЛАТАНЫҢ РЕВИЗИЯЛЫҚ КОМИССИЯСЫ

9.1.Палатаның ревизиялық комиссиясының мүшесі болып Палата Жарғысының талаптарын орындайтын, соңғы бес жыл ішінде нотариаттық қызметпен айналысу құқығына лицензияның қолданылуын тоқтата тұру түрінде тәртіптік жазасы жоқ, Палатаның қызметіне кемінде бес жыл белсенді қатысатын, палатаның мүшесі болып табылатын палата мүшесі сайлана алады. Палатаның ревизиялық комиссиясы жиналысқа қатысып отырған Палата мүшелерінің қатарынан екі жылдан аспайтын мерзімге жай көпшілік дауыспен ашық дауыс беру жолымен сайланатын бес адамнан аспайтын адамнан тұрады.

9.2.Палатаның ревизиялық комиссиясының сайланған мүшесі жиналысқа қатысып отырған Палата мүшелерінің арасынан ең көп дауыс жинаған кандидат болып есептеледі.

9.3.Палатаның ревизиялық комиссиясы Палатаның бақылау органы болып табылады, Қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асырады.

9.4.Палатаның ревизиялық комиссиясы жиналысқа бақыланады және есеп береді.

9.5.Палатаның ревизиялық комиссиясы палатаның қаржылық қызметінің есебі мен есептілігінің жай-күйін бақылайды, сондай-ақ Палата бюджетінің атқарылуын бақылауды жүзеге асырады

9.6.Палатаның ревизиялық комиссиясы кез келген уақытта, бірақ жылына кемінде бір рет Палатаның бас бухгалтерінің қатысуымен палатаның қаржылық  қызметіне тексеру жүргізеді.

9.7.Палатаның Қаржы-шаруашылық қызметін тексеру нәтижелері бойынша бұзушылықтар анықталған жағдайда ревизиялық комиссиясы Палата Басқармасына анықталған бұзушылықтар туралы ұсыныс енгізеді.

9.8.Палатаның ревизиялық  комиссиясы жұмыс қорытындылары бойынша жиналыс алдында жылына бір (1) рет есеп береді.

9.9.Тәуелсіз аудиторлық компания екі жылда бір рет Палатаның қаржы-шаруашылық қызметіне аудиторлық тексеру жүргізеді.

9.10.Палатаның ревизиялық комиссиясының мүшелері палата Басқармасының отырыстарына, палата Басқармасы құратын комиссиялар мен жұмыс топтарына кеңесу дауысымен қатысуға құқылы.

9.11.Палатаның ревизиялық комиссиясы Палатаның материалдық ақша қаражатын ұрлау, иемдену немесе ысырап ету анықталған жағдайда, Палата басқармасының отырысын шақыруға бастамашылық жасауға құқылы.

9.12.Палатаның ревизиялық комиссиясының отырыстары және ол қабылдаған шешімдер хаттамалармен ресімделеді.

9.13. Ревизиялық комиссиясының мүшелері бір мерзімнен аспайтын мерзімге сайланады.

9.14. Палатаның ревизиялық комиссиясы мүшелерінің палатада өзге де сайланбалы қызмет атқаруға құқығы жоқ.

9.15. Палатаның ревизиялық комиссиясының мүшелері өз қызметін ерікті негізде тегін жүзеге асырады.

9.16. Палатаның ревизиялық  комиссиясы кез келген уақытта нотариаттық палатаның қаржы-шаруашылық қызметіне тексеру жүргізуге құқылы. Палатаның ревизиялық комиссиясы осы мақсат үшін Палатаның барлық қаржылық құжаттамасына сөзсіз қол жеткізу құқығына ие. Палатаның ревизиялық комиссиясының талабы бойынша Палата органдары ауызша немесе жазбаша нысанда қажетті түсініктемелер беруге міндетті.

 

10. ПАЛАТАНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ

 

10.1. Палата Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар, егер оған Палата мүшелерінің жартысынан астамы қатысса, жалпы жиналыста қабылданады және бекітіледі. Жалпы жиналыстың шешімі жиналысқа қатысып отырған Палата мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады және олар аумақтық әділет органында тіркелген кезден бастап күшіне енеді.

 

11. МҮШЕЛІК ЖАРНАЛАРДЫ ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ

11.1. Нотариаттық палата мүшелерінің мүшелік жарналары Нотариаттық палатаның мүлкін қалыптастырудың негізгі көзін құрайды және оның меншігі болып табылады. Палатаның мүшелері мүшелік жарналарды осы Жарғыда белгіленген мөлшерде, тәртіппен және мерзімдерде төлеуге міндетті.

11.2. Мүшелік жарналар келесі мөлшерде төленеді:

- 1 жылға дейін мүшелігі кезінде-8 айлық есептік көрсеткішке тең сомада;

- мүшелігі 3 жылға дейін-6 айлық есептік көрсеткішке тең сомада;

- 5 жылға дейін мүшелігі кезінде-4 айлық есептік көрсеткішке тең сомада;

- 5 жылдан астам мүшелігі кезінде-2 айлық есептік көрсеткішке тең сомада.

11.3 Мүшелік жарналарды төлеу, егер жиналыстың шешімімен өзге тәртіп көзделмесе, төлеуге жататын айдың 25-не дейін ай сайын жүргізіледі.

11.4 палата мүшесі мүшелік жарналарды төлеуден босатылуы мүмкін:

- жүктілік және туу демалысында болған уақытта;

- заңмен белгіленген бала күтіміне ақысыз демалыста болғанда;

- үш айдан астам мерзімде стационарлық немесе амбулаторлық емделуде болғанда;

- Палата қызметіне үлес қосу және нотариаттық қызметті жетілдіруге белсенді қатысу, көтермелеу ретінде, бірақ үш айдан аспайтын мерзімге.

Палата мүшесі нотариаттық іс-әрекеттер жасау тоқтатылған жағдайларда және табысы болмаған кезде, сондай-ақ оның денсаулық жағдайын растайтын медициналық құжаттарды ұсынған кезде босатылады. Нотариаттық іс-әрекеттер жасауды қайта бастаған кезде жарналарды/түсімдерді төлеуден босату тоқтатылады.

11.5 Мүшелік жарналарды төлеу мерзімдерін бұзу Палата мүшесін тәртіптік жауапкершілікке тартуға негіз болып табылады.

11.6 Мүшелік жарналар дәлелсіз себептермен алты айдан астам төленбеген жағдайда жалпы жиналыстың шешімімен палата мүшесі палатаға мүшеліктен шығарылады.

 

12. ПАЛАТАНЫҢ МҮЛКІ МЕН ҚАРАЖАТЫ

12.1. Палатаның мүлкі.

12.1.1.Палата өз атына сатып алынған мүліктің меншік иесі болып табылады. Палата осы Жарғыда көзделген өз қызметін материалдық қамтамасыз ету үшін қажетті объектілерді, мүлікті меншігінде ұстауға құқылы.

12.1.2.Палата мүшелерінің өздері палатаға берген мүлікке, оның ішінде мүшелік жарналарға да құқығы жоқ.

12.1.3.Палата мүшелері палатаның міндеттемелері бойынша жауап бермейді, Палата өз мүшелерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Палата өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлікпен жауап береді.

12.2. Палата мүлкін қалыптастыру

12.2.1.Палата мүлкін ақшалай және өзге де нысандарда қалыптастыру көзі мүшелік жарналар болып табылады, олар айлық есептік көрсеткіштерде айқындалады.

12.2.2.Қайырымдылық, демеушілік көмек, заңды және жеке тұлғалардың ерікті жарналары мен мүліктік қайырымдылықтары.

12.2.3.Нотариаттық қызметті жүзеге асыру үшін қажетті бланкілерді, тізілімдерді, журналдарды және өзге де өнімдерді сатудан түсетін түсімдер.

            12.2.4.Палатаның жарғылық мақсаттарына сәйкес жүзеге асырылатын қаржы-шаруашылық қызметтен түсетін түсімдер (Табыс), оның ішінде жеке нотариаттық Мұрағат.

            12.2.5. Оқытушылық жұмыстан, лекциялар, курстар, семинарлық сабақтар өткізу, тағылымдамадан өтушілер мен тағылымдамаларды оқытуды ұйымдастыру, заңмен тыйым салынбаған өзге де түсімдер.

            12.2.6.Салымдар бойынша, депозиттер бойынша дивидендтер, акциялардан, облигациялардан, өзге де бағалы қағаздардан алынатын табыстар, сыйақылардың ұстаушысы Палата болуы мүмкін.

            12.2.7.Палата мүшелерінен қаржы және өзге де қаражаттың түсу тәртібі осы Жарғымен айқындалады.

12.2.8.Палата алған пайда Палата таратылған жағдайлардан басқа кезде, оның мүшелері арасында бөлуге жатпайды.

12.3. Палатаның мүлкіне билік ету:

12.3.1. Мемлекеттік тіркеуге жататын палатаға меншік құқығында тиесілі жылжымалы және жылжымайтын мүлікке билік ету, иеліктен шығару, кепілзат беру, кепілге беру, жалға беру, өтеусіз пайдалануға беру жиналыстың шешімі бойынша ғана жүргізіледі.

12.3.2.Палатаның мүлкі мен ақшасы Палатаның жарғылық мақсаттарында ғана пайдаланылады және Палата мүшелері арасында, оның ішінде мүшелер Палатадан шыққан кезде де бөлуге болмайды.

12.3.3.Палата осы Жарғыда көзделген тәртіппен өзінің меншігіндегі мүлікке қатысты заңнамаға және палатаның жарғысына қайшы келмейтін кез келген мәмілелерді жасауға құқылы.

12.4. Нотариаттық палатаның мүлкіне, оның ішінде ақшаға да билік етуді жалпы жиналыстың және/немесе нотариаттық палата Басқармасының шешімдерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, басқарма төрағасы палатаның бекітілген бюджеті немесе қажет болған жағдайда Палата Басқармасы белгілеген әкімшілік шығыстар сметасы шегінде жүзеге асырады.

Палатаға меншік құқығында тиесілі жылжымайтын мүлікті немесе теңгерімдік құны айлық есептік көрсеткіштің 2000 еселенген (екі мың еселенген) мөлшерінен асатын өзге де мүлікті иеліктен шығару басқарманың шешімі бойынша ғана жүргізіледі.

 

13. ПАЛАТАНЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ ТӘРТІБІ

13.1. Палатаны қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі.

13.1.1.Палата оның мүшелерінің немесе соттың жалпы жиналысының шешімі бойынша Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген негізде және тәртіппен қайта ұйымдастырылуы немесе таратылуы мүмкін.

13.1.2.Палатаны қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы мәселеге Палата мүшелері, палата Басқармасы не осы Жарғыда көзделген тәртіппен Палата мүшелерінің жай көпшілік даусымен жалпы жиналыста бастамашылық жасауы мүмкін.

Қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешімді, егер оған Палата мүшелерінің жартысынан астамы қатысса, жиналыс қарайды. Жалпы Жиналыстың шешімі жиналысқа қатысып отырған Палата мүшелерінің көпшілік даусымен ашық дауыс беру жолымен қабылданады. Палатаны тарату туралы шешім қабылдаған жалпы жиналыс бұл туралы заңды тұлғаларды тіркеуді жүзеге асыратын уәкілетті органға дереу жазбаша хабарлауға міндетті.

13.2. Тарату комиссиясы

13.2.1.Тарату туралы шешім қабылдаған жалпы жиналыс тарату комиссиясын тағайындайды және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және осы Жарғының нормаларына сәйкес палатаны таратудың тәртібі мен мерзімдерін белгілейді.

13.2.2.Тарату комиссиясы тағайындалған сәттен бастап оған палатаның мүлкі басқару жөніндегі өкілеттіктер ауысады. Тарату комиссиясы Палата атынан сотта сөз сөйлейді.

13.2.3.Тарату комиссиясы Палатаның мүлкін бағалайды, оның дебиторлары мен кредиторларын анықтайды, Палатаның кредиторлық берешегін төлеуге шаралар қабылдайды, тарату балансын жасайды және оны жалпы жиналысқа бекітуге ұсынады.

13.3. Таратылғаннан кейінгі палатаның мүлкі мен құжаттары:

13.3.1.Палатаның мүлкі мемлекетпен, заңды және жеке тұлғалармен есеп айырысқаннан кейін, кредиторлардың талаптарын қанағаттандырғаннан кейін, егер заң актілерінде өзгеше тәртіп көзделмесе, құрылтай құжаттарында көрсетілген мақсаттарға жіберіледі.

13.3.2.Палатаның қызметі тоқтатылғаннан кейін мемлекеттік, қоғамдық немесе өзге де ұйым, сондай-ақ жеке тұлғалар оның уақытша пайдалануына берген мүлікті оның бұрынғы иесіне қайтарады.

13.3.3.Тарату аяқталды, ал Палата өз қызметін тоқтатты деп Бұл туралы бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізіліміне жазба енгізілген кезден бастап есептеледі.

13.3.4.Палатаның барлық құжаттары (басқару, қаржы-шаруашылық, жеке құрам бойынша және басқалар) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен Палатаның құқықтық мирасқорларына, ал олар болмаған жағдайда - мемлекеттік мұрағатқа сақтауға беріледі.

 

14. ТАРАТЫЛҒАН ЖАҒДАЙДА МҮЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ ТӘРТІБІ

 

14.1. Палата таратылған кезде кредиторлардың талаптары қанағат-тандырылғаннан кейін қалған мүлік жарғылық мақсаттарға жіберіледі.

 

15. ФИЛИАЛДАР МЕН ӨКІЛДІКТЕР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

15.1. Палата оның оқшауланған бөлімшесі болып табылатын "Жеке нотариаттық мұрағат" филиалын құрады, ол нотариаттық құжаттарды толықтыру, сақтау, түпнұсқаларын беру және пайдалану жөніндегі функцияларды жүзеге асырады. Филиал заңды тұлға болып табылмайды және құрған палатаның мүлкі беріледі. Жекеше нотариаттық мұрағаттың құрылымы, қызмет тәртібі, қаржыландыру және өзге де барлық мәселелері Палатаның Басқармасы бекітетін Ережемен айқындалады. Палата Басқармасының шешімімен филиалдың басшысы тағайындалады және оның өкілеттік мерзімі белгіленеді.

 

16. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

 

16.1. Осы Жарғының күшіне енуі.

16.1.1.Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркелген кезден бастап күшіне енеді.

 

 

Нотариаттық палатаның

Төрағасы                                                                                                                  К.Калабаева

 

 

 

  Утвержден

                                                                                           протоколом общего собрания членов                                                                                    

                                                                                           Нотариальной палаты города Алматы

                                                                                           от «12» октября 2018 года.

                                                    

УСТАВ

НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ  ГОРОДА АЛМАТЫ

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.1.Нотариальная палата г.Алматы (далее – Палата) является некоммерческой, профессиональной, самофинансируемой организацией, создаваемой в результате объединения нотариусов с целью достижения ими общих целей, не противоречащих законодательству РК.

1.2. Настоящий Устав разработан на основании Конституции Республики Казахстан, Гражданского кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «О нотариате», Закона Республики Казахстан «О некоммерческих организациях» и других нормативных правовых актов, настоящего Устава, исходя из общепризнанных, международных принципов, норм и стандартов.

1.3.Палата осуществляет свою деятельность на принципах самоуправления, самофинансирования, гласности, законности, равноправия, уважения её членов и контроля со стороны органов государственной власти в соответствии с действующим законодательством.

1.4.Палата является юридическим лицом, имеет на праве собственности обособленное имущество, которое отражается на самостоятельном балансе Палаты, расчетные счета в банковских учреждениях, может приобретать от своего имени имущественные и личные не имущественные права, быть истцом и ответчиком в суде. Палата самостоятельно осуществляет владение, пользование, распоряжение своим имуществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, целями своей деятельности и назначением имущества.

1.5.Палата отвечает по своим обязательствам, принадлежащим ей имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством может быть наложено взыскание.

1.6.Палата не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены Палаты не отвечают по обязательствам Палаты.

1.7.Палата имеет свою эмблему (символику), печать, штампы, фирменные бланки со своим наименованием, зарегистрированные в установленном порядке.

1.8.Палата является членом Республиканской нотариальной палаты (далее - РНП).

1.9. Срок деятельности Палаты не ограничен.

1.10.Полное наименование Палаты:

            на государственном языке: Алматы қаласының Нотариаттық палатасы;

            на русском языке: Нотариальная палата города Алматы.

Сокращенное наименование Палаты:

на государственном языке: Алматы қ. Нотариаттық палатасы;

на русском языке: Нотариальная палата г.Алматы.

1.11. Место нахождения Палаты: 050000, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Айтиева дом 134, угол улицы Карасай батыра.

1.12. Место нахождения Частного нотариального архива: 050000, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Карасай батыра, дом 96.

 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПОЛНОМОЧИЯ) НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ

 

2.1.Целью создания Палаты является выражение и защита прав и законных интересов нотариусов, занимающихся частной практикой, а также осуществление контроля за соблюдением законодательства о нотариате при совершении нотариальных действий.

2.2.Предмет деятельности (полномочия) Нотариальной Палаты:

     1) осуществляет общее руководство и координирует деятельность частных нотариусов;

     2) представляет и защищает права и законные интересы своих членов в государственных органах, негосударственных организациях, оказывает им помощь и содействие в развитии нотариального дела;

      3) осуществляет контроль за соблюдением законодательства о нотариате при совершении нотариальных действий частными нотариусами;

     3-1) организует работу по соблюдению частными нотариусами законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

       4) вносит представление о приостановлении, лишении и прекращении действия лицензии частного нотариуса;

       5) организует страхование гражданско-правовой ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда в результате совершения нотариальных действий;

      5-1) информирует территориальные органы юстиции о случаях уклонения частных нотариусов от заключения договора обязательного страхования своей гражданско-правовой ответственности и нарушения иных требований законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности частных нотариусов;

      6) организует стажировку лиц, претендующих на право занятия нотариальной деятельностью, и обучение частных нотариусов;

       7) возмещает затраты на экспертизы, назначенные судом по делам, связанным с деятельностью своих членов;

       8) привлекает к ответственности частного нотариуса за нарушение профессиональных обязанностей и этики в соответствии с Кодексом этики нотариуса;

     9) рассматривает жалобы и заявления граждан и юридических лиц на служебные действия частных нотариусов;

      10) организует повышение профессиональной квалификации нотариусов.

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ

3.1. Палата обладает полной самостоятельностью в вопросах определения форм и методов управления, принятия хозяйственных решений, имеет право заключать договора, с любыми другими юридическими и физическими лицами, участвовать в ассоциациях и объединениях, деятельность которых соответствует целям Палаты.

3.2. Палата имеет право на самостоятельное инвестирование проектов, программ, мероприятий в собственной деятельности.

3.3. Палата может осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это служит достижению уставных целей. Предпринимательская деятельность Палаты осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.4. Доходы от предпринимательской деятельности Палаты не перераспределяются между членами Палаты, подлежат налогообложению в соответствии с законодательством Республики Казахстан и должны использоваться для достижения уставных целей.

3.5. Палата имеет право в порядке, предусмотренном действующим законодательством:

1)         распространять информацию о своей деятельности и пропагандировать свои уставные цели;

2)         представлять и защищать права и законные интересы своих членов в судах, органах государственной власти, иных организациях;

3)         проводить собрания, учреждать средства массовой информации;

4)         вступать в члены некоммерческих неправительственных объединений, а также заключать с ними договоры;

5)         использовать средства Палаты на благотворительные цели;

6)         заключать договоры, осуществлять совместные исследования, проекты и программы;

7)         выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в органы государственной власти;

8)         приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права;

9)         приобретать, отчуждать, представлять или получать в пользование или в аренду здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь и другое движимое или недвижимое имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности;

10)       приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности;

11)       поддерживать прямые международные контакты и связи;

12)       осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные Законом «О нотариате»;

3.6. Палата обязана:

1)         соблюдать законодательство Республики Казахстан, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы деятельности Палаты, а также нормы, предусмотренные Уставом;

2)         обеспечить своим членам возможность ознакомиться с документами и решениями, затрагивающими их права и интересы;

3)         информировать своих членов о поступлении и расходовании денежных средств;

4)         информировать регистрирующий орган об изменениях местонахождения постоянно действующего руководящего органа и данных о руководителях в объеме сведений, включаемых в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ (ПРИЕМА), ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ,

И УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА  (ВЫХОДА)   В  ПАЛАТЕ

4.1.Членом Палаты может быть гражданин Республики Казахстан, достигший возраста двадцати пяти лет, имеющий высшее юридическое образование, стаж работы по юридической специальности не менее двух лет, прошедший стажировку у нотариуса сроком не менее одного года, аттестацию в аттестационной комиссии юстиции и получивший лицензию на право занятия нотариальной деятельностью, если иное не предусмотрено Законом Республики Казахстан «О нотариате».

4.2. Членом Палаты не может быть лицо, имеющее не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость, признанное в установленном порядке недееспособным либо ограниченно дееспособным.

            Членом Палаты также не может быть лицо, в отношении которого прекращено уголовное дело по нереабилитирующим основаниям, прекратившее нотариальную деятельность ввиду лишения лицензии либо увольнения с должности государственного нотариуса за допущенные им нарушения законодательства Республики Казахстан при совершении нотариального действия, в течение пяти лет после наступления таких событий.

Членом Палаты Нотариусом также не может быть лицо, освобожденное от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, в течение трех лет после наступления таких событий:

- уволенное по отрицательным мотивам с государственной, воинской службы, из органов прокуратуры, иных правоохранительных органов, специальных государственных органов, а также освобожденное от должности судьи, в течение одного года со дня увольнения (освобождения);

- совершившее административное коррупционное правонарушение, в течение трех лет после наступления таких событий;

-уволенное с должности государственного нотариуса за допущенные им нарушения законодательства Республики Казахстан при совершении нотариального действия;

-лишенное лицензии на право занятия нотариальной деятельностью;

- исключенное из реестра палаты юридических консультантов по отрицательным мотивам, если с даты исключения прошло менее трех лет.

        Членом Палаты не может быть лицо, занимающееся предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.

 

4.3.Прием в члены Палаты:

4.3.1.Прием в члены Палаты производится Правлением по письменному заявлению лицензиата.

            4.3.2. Палата не позднее, чем за пять дней до проведения заседания Правления извещает лицензиата о месте, дате и времени проведения заседания Правления. Лицензиат обязан присутствовать на заседании Правления Палаты. Правление рассматривает документы лицензиата и принимает решения о приёме либо об отказе в приёме в члены Палаты.

      При наличии оснований Палата вправе истребовать дополнительную информацию, касающуюся образования, опыта и стажа работы претендента в нотариусы путем проверки происхождения диплома о высшем юридическом образовании, направления официальных запросов в высшие учебные заведения, и проверки стажа работы по юридической специальности по пенсионным отчислениям.

4.3.3. Отказ в приеме в члены Палаты может быть обжалован в судебном порядке.

4.3.4. Принятое Правлением решение устно оглашается лицензиату в день его заседания. Выписка из решения Правления в течение пяти рабочих дней направляется в территориальный орган юстиции и выдается вновь принятому члену Палаты.

4.3.5.Члену Палаты выдается удостоверение частного нотариуса города Алматы.

 

4.4. Приостановление членства в Палате:

4.4.1. Добровольное приостановление нотариальной деятельности производится на основании письменного заявления члена Палаты по состоянию здоровья, семейным и иным обстоятельствам, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О нотариате»;

4.4.2. На основании решения Министерства юстиции Республики Казахстан о приостановлении действия лицензии нотариуса;

4.4.3. В связи с неисполнением членом Нотариальной палаты решения Правления Нотариальной палаты, обязанностей, предусмотренных Уставом.

            В период приостановления действия лицензии нотариус не вправе совершать нотариальные действия.

 

4.5. Утрата членства в Палате:

4.5.1. Добровольный выход из членства Палаты и сложение своих полномочий. Член Палаты может выйти из неё в добровольном порядке на основании письменного заявления;

4.5.2. При приостановлении действия лицензии нотариуса. После уведомления Министерством юстиции Республики Казахстан о принятии решения о приостановлении действия лицензии нотариуса Правлением Палаты принимается решение об утрате его членства в палате;

4.5.3. При прекращении действия лицензии в случае лишения лицензии, а также по решению Министерства юстиции Республики Казахстан в случаях, установленных Законом Республики Казахстан «О нотариате»; 

4.5.4. При исключении из членства Палаты решением Правления в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом (нарушение обязанностей, неуплата членских, целевых взносов, нарушение Кодекса этики нотариуса).

4.6. Заявление о выходе из членов нотариальной палаты подается в Правление нотариусом после передачи находящихся на его хранении нотариальных документов другому нотариусу или в Частный нотариальный архив, сдачи печать частного нотариуса в территориальный орган юстиции и направлении уведомления в территориальный орган юстиции о прекращении осуществления нотариальной деятельности. Заявление о выходе рассматривается в течение 15 рабочих дней.

4.7. Решение о выходе нотариуса из членов Палаты принимается большинством голосов присутствующих членов Правления.

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАЛАТЫ

5.1. Нотариус вправе:

1)         совершать нотариальные действия, предусмотренные Законом РК «О нотариате» и другими законодательными актами Республики Казахстан, в интересах физических и юридических лиц, обратившихся к нему;

2)         составлять проекты сделок, заявлений и других документов;

3)         изготовлять копии документов и выписки из них;

4)         давать консультации по вопросам совершения нотариальных действий;

5)         истребовать от физических и юридических лиц документы и сведения, необходимые для совершения нотариальных действий, с соблюдением установленных законодательными актами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;

6)         заниматься научной, педагогической и творческой деятельностью, за исключением случаев занятия иной оплачиваемой деятельностью или состояния в трудовых отношениях в качестве наемного работника;

7)         проводить примирительные процедуры;

8)         избираться (назначаться) арбитром в арбитражном разбирательстве;

9)         избирать и быть избранными в выборные органы Палаты;

10)       голосовать на общем собрании членов Палаты, при этом делегирование членом Палаты своих полномочий на Общих собраниях другим членам Палаты и/или третьим лицам на основании доверенности не допускается;

11)       принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Палатой;

12)       лично присутствовать на заседаниях Правления при рассмотрении вопросов, непосредственно их касающихся;

13)       получать консультации, методическую и материальную помощь от Палаты;

14)       обращаться в Палату по вопросам профессиональной деятельности и социальной защиты, выступать с инициативами, вносить предложения и рекомендации по совершенствованию нотариальной деятельности и деятельности Палаты;

15)       знакомиться с протоколами заседаний Правления, протоколами Собраний, протоколами комиссий и рабочих групп, образуемых Правлением, получать иную информацию и документы о деятельности Палаты, за исключением информации и документов, содержащих сведения, касающиеся профессиональной деятельности членов Палаты, персональных данных работников палаты;

16)       проводить совместные встречи, методические консультации и другие мероприятия по обмену опытом в целях формирования единообразной нотариальной практики;

17)       пользоваться льготами при оплате членских взносов на основании письменного заявления в случаях неосуществления нотариальной деятельности в период отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, болезни и другим обстоятельствам, связанным с обеспечением здоровья.

18)       обжаловать в установленном порядке решения органов Палаты;

19)       получать компенсацию своих расходов, непосредственно связанных с участием в деятельности палаты;

20)       добровольно выйти из членства в Палате.

5.2.Член Палаты обязан:

      1) совершать нотариальные действия, а также действия, связанные с электронной регистрацией, в соответствии с требованиями Закона РК «О нотариате», Закона Республики Казахстан "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество" и других нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих деятельность нотариата;

       2) разъяснять гражданам и юридическим лицам права и обязанности, предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных действий, с тем, чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована им во вред;

       3) хранить в тайне сведения, которые стали ему известны в связи с осуществлением его профессиональной деятельности;

       4) отказывать в совершении нотариального действия в случае его несоответствия законодательству Республики Казахстан;

       5) соблюдать профессиональную этику;

6)  представлять по жалобам на свое действие в органы юстиции и (или) палату сведения о совершенном нотариальном действии, иные документы, а в необходимых случаях - личные объяснения, в том числе по вопросам несоблюдения требований профессиональной этики;

7)  участвовать на Общих собраниях, семинарах, являться по приглашению Правления Палаты на её заседания;

      8) передать документы, находящиеся в производстве, другому нотариусу в случае приостановления действия его лицензии в порядке, предусмотренном Правилами по нотариальному делопроизводству;

      9) сдать печать в территориальный орган юстиции на период приостановления действия лицензии, а также в случае прекращения действия лицензии;

      10) передать все находящиеся на хранении нотариальные документы в частный нотариальный архив в случаях прекращения действия его лицензии по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 4), 4-1) и 6) пункта 1 статьи 12 Закона РК «О нотариате»;

      11) предоставлять в течение месяца сведения по изменению его фамилии, имени, отчества и смены местонахождения его помещения территориальному органу юстиции;

      12) известить в течение пяти рабочих дней территориальный орган юстиции и Палату в случае неосуществления нотариальной деятельности в течение одного месяца;

      13) повышать профессиональную квалификацию.

14) не совершать действия и проступки, наносящие урон чести, личного достоинства и деловой репутации членов и работников Палаты, в том числе посредством социальных сетей и других интернет-ресурсов.

 

    6. СТРУКТУРА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ              

             УПРАВЛЕНИЯ. СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ.

6.1.      Общее собрание членов Палаты (далее - Собрание) является высшим органом управления Палаты.

Исполнительным органом является Правление, возглавляемое его Председателем.

Дисциплинарным органом является Дисциплинарная комиссия.

Ревизионным органом является Ревизионная комиссия.

6.1.1. Общее собрание членов Палаты:

Собрание вправе рассматривать и принимать решения по любым вопросам деятельности Палаты.

6.1.2.Исполнение решений, принятых Собранием, обязательны для всех членов Палаты и ее органов.

6.1.3.К исключительной компетенции Собрания относится решение следующих вопросов:

1) принятие и утверждение Устава Палаты, внесение в него изменений и дополнений;

            2) избрание и прекращение полномочий Председателя палаты, членов правления, ревизионной и дисциплинарной комиссий;

             3) определение основных направлений деятельности нотариальной палаты, источников формирования и принципов использования ее имущества;

            4) утверждение отчетов о деятельности органов нотариальной палаты;

            5) утверждение отчета о финансово-хозяйственной деятельности нотариальной палаты;

            6) утверждение бюджета нотариальной палаты, а также его исполнения;

7) определения компетенции, организационной структуры, порядка формирования и прекращения полномочий органов управления Палаты;

8) определения порядка и периодичности представления финансовой отчетности исполнительных органов, а также порядка проведения проверки ревизионным органом и утверждения их результатов;

9) принятия в пределах, установленных законодательными актами, решения об участии  Палаты в создании или деятельности других юридических лиц, а также своих филиалов и представительств;

10) определение размеров членских взносов;

11) приобретение Палатой имущества, подлежащего государственной регистрации, и распоряжение им;

12) заслушивание и утверждение отчетов Правления, Ревизионной и Дисциплинарной комиссий;

13) решение о добровольной реорганизация и ликвидации Палаты;

14) решение   иных   вопросов, предусмотренных   настоящим   Уставом   и   действующим законодательством Республики Казахстан.

            6.1.4. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Палаты. Количество присутствующих на Собрании членов Палаты (кворум) для проведения Собрания определяется путем проведения регистрации членов Палаты и выдачи членам Палаты мандатов для голосования.

            Для определения полномочий прибывших на собрание членов Палаты, проводится их регистрация, которую осуществляют работники Палаты. Регистрация членов Палаты проводится путем проверки (установления личности члена Палаты) по списку, истребования подписи и выдачи зарегистрированным членам Палаты мандата для голосования, свидетельствующего о полномочиях члена Палаты для участия на собрании.

             Для определения наличия (отсутствия) кворума и правомочности проведения собрания избирается Мандатная комиссия в количестве не менее  пяти ( 5) человек. Мандатная комиссия может быть избрана для работы, как на одном собрании, так и на постоянный срок, при этом срок действия Мандатной комиссии не может быть больше трех лет.

            Мандатная комиссия дает заключение о наличии (отсутствии) кворума и правомочности проведения собрания и передает его Председателю Палаты. Председатель Палаты объявляет членам Палаты о наличии (отсутствии) кворума и правомочности проведения собрании. Заключения мандатной комиссии и итоги голосования в обязательном порядке должны быть занесены в протокол собрания.

6.1.5. Собрание созывается Правлением не менее одного раза в год. Внеочередное собрание может созываться по инициативе не менее половины членов Палаты и/или Правлением Палаты. Техническую работу по подготовке протокола осуществляют работники Палаты.

6.1.6. По решению Правления Палата извещает членов Палаты о проведении Собрания с рассылкой по электронной связи повестки дня, проектов решений и других материалов, касающихся вопросов, включенных в повестку дня, не позднее десяти дней до даты проведения Собрания, а при выборах органов управления - не позднее тридцати дней.

6.1.7. Собрание ведет Председатель Собрания, избираемый Собранием. Протокол Собрания ведет Секретарь Собрания, избираемый Собранием. Председатель и Секретарь собрания избираются путем открытого голосования  простым большинством голосов от числа присутствующих на собрании членов Палаты. Протокол собрания подписывается Председателем и Секретарем Собрания.

6.1.8. Решения Собрания принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов членов Палаты, присутствующих на Собрании, за исключением вопросов выбора Председателя нотариальной палаты, членов Правления Палаты, которые  проводятся тайным голосованием. Выборы членов Дисциплинарной комиссии Палаты, Ревизионной комиссии Палаты проводятся путем открытого голосования простым большинством голосов членов Палаты, присутствующих на Собрании.

6.1.9. Подсчет голосов на Собрании осуществляется Счетной комиссией, избираемой собранием путем открытого голосования простым большинством голосов от числа присутствующих на собрании членов Палаты. Количественный состав Счетной комиссии определяется на собрании.

      При подсчете голосов по вопросам, решаемым открытым голосованием, путем подсчета мандатов для голосования, итоги проголосовавших «за», «против», «воздержался» вносятся в протокол общего Собрания, за исключением избрания Председателя, Секретаря и членов Счетной комиссии собрания.

       При подсчете голосов по вопросам, решаемым тайным голосованием, Счетная комиссия составляет соответствующий протокол, подписываемый всеми членами Счетной комиссии. Протокол Счетной комиссии приобщается к протоколу общего Собрания.

            6.2.  Исполнительный орган Палаты – Правление Палаты.

Постоянно действующим органом управления Палаты в период между Собраниями является Правление - коллегиальный исполнительный орган управления Палаты. Правление осуществляет текущее руководство деятельностью Палаты, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания. Правление подотчетно Общему собранию. Деятельность Правления осуществляется на основе коллегиальности руководства, гласности и отчетности.

6.2.1. Выборы и состав Правления Нотариальной Палаты:

Правление Палаты избирается в количестве не менее 9 человек тайным голосованием сроком на четыре года из числа присутствующих на Общем Собрании членов Палаты. Членами Правления становятся кандидаты, набравшие наибольшее число голосов из числа присутствующих на Собрании членов Палаты.

В состав Правления по должности входит Председатель Палаты, который руководит её работой.

Членом Правления Палаты может быть избран член Палаты, выполняющий требования Устава Палаты, не имеющий в течение последних пяти лет приостановление действия лицензии на право занятия нотариальной деятельностью, активно участвующий в деятельности Палаты, являющийся членом Палаты не менее пяти лет.

            По решению Общего собрания полномочия любого из членов Правления могут быть прекращены досрочно. В этом случае, на одном из последующих собраний (годовом либо внеочередном) вместо выбывших членов Правления могут быть избраны новые лица из числа кандидатур, предложенных на Общем собрании. Делегирование членом Правления своих полномочий иным лицам не допускается.

            Срок полномочий членов Правления определяется сроком полномочий Председателя Правления (Палаты).

            В случае досрочного прекращения полномочий Правления или члена Правления, признания выборов Правления не состоявшимися, а также признания выборов Председателя Палаты не состоявшимися, действующий Председатель Палаты в течение одного месяца созывает внеочередное Собрание членов Палаты по выборам нового состава или члена Правления. До выборов нового члена или состава Правления, прежнее Правление продолжает выполнять свои функции до созыва очередного (внеочередного) собрания.

            Заседание Правления проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

            Правление Палаты правомочно принимать решение, если в его работе участвуют более 2/3 членов Правления Палаты. Решения Правления Палаты принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Правления Палаты. При равенстве голосов голос Председательствующего является решающим. Голосование по рассматриваемым Правлением Палаты вопросам проводится открыто, если Правление Палаты не примет решение о проведении по каким-либо вопросам тайного голосования.

6.2.2.Компетенция Правления Палаты:

К компетенции Правления Палаты относятся следующие вопросы:

1) организует работу Палаты по оказанию юридической помощи физическим и юридическим лицам;

2) созывает общее собрание членов Палаты, организует исполнение решений общего собрания членов Палаты;

3) осуществляет прием в члены Палаты и исключение из членов Палаты;

4) утверждает штатное расписание для работников палаты, положения Палаты;

5) представляет обобщенные отчеты о деятельности Палаты в Республиканскую нотариальную палату;

6) рассматривает жалобы физических и юридических лиц на действия (бездействие) нотариусов;

7) организует работу по повышению профессиональной квалификации нотариусов;

8) вносит лицензиару в отношении нотариуса представление о приостановлении, лишении и прекращении действия лицензии частного нотариуса;

9) анализирует, обобщает и распространяет положительный опыт работы;

10) распоряжается средствами Палаты в порядке, определяемом уставом и общим собранием членов Палаты;

11) организует ведение бухгалтерского учета, финансовой отчетности, делопроизводства и формирование первичных статистических данных;

12) определяет порядок распоряжения имуществом Палаты;

13) решает иные вопросы деятельности Палаты, кроме отнесенных к исключительной компетенции общего собрания членов Палаты.

Выполнение членами Правления Палаты полномочий членов Правления осуществляется на безвозмездной основе.

 

6.3. Дисциплинарная комиссия:

6.3.1. Органом по рассмотрению обращений, жалоб о нарушении членами Палаты требований законодательства Республики Казахстан, Кодекса этики нотариуса, устава нотариальной палаты, условий членства в Палате (далее - жалоба) является дисциплинарная комиссия.

Дисциплинарная комиссия является коллегиально действующим органом, состав и количество которого формируется из членов Палаты, в соответствии с настоящим Уставом.

Основной целью Дисциплинарной комиссии является обеспечение соблюдения членами Палаты требований законодательства РК, Кодекса этики нотариуса, устава нотариальной палаты, условий членства в Палате, а также рассмотрение дел о применении к членам Палаты мер дисциплинарного воздействия и ответственности.

Дисциплинарная комиссия в достижение цели своей деятельности выполняет следующие основные задачи:

-всестороннее, полное, объективное и своевременное рассмотрение дел о нарушениях, допущенных членами Палаты;

-обеспечение исполнения вынесенного решения, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению нарушений;

- контроль за соблюдением членами Палаты требований законодательства РК, Кодекса этики нотариуса, устава нотариальной палаты, условий членства в нотариальной палате;

-принятие закрепленных за Дисциплинарной комиссией полномочий мер дисциплинарного воздействия, обеспечивающих выполнение членами Палаты своих профессиональных обязанностей и норм Кодекса этики нотариусов. 

Порядок рассмотрения жалоб определяется Республиканской Нотариальной палатой с учетом требований Закона. Жалоба рассматривается не позднее одного месяца со дня ее поступления.

При рассмотрении жалоб Дисциплинарная комиссия обязана приглашать на свои заседания лиц, направивших жалобы, а также членов Палаты, в отношении которых рассматривается жалоба.

В случае внесения органами юстиции представления о возбуждении дисциплинарного производства его рассмотрение осуществляется с участием представителя органа юстиции.

Неявка указанных лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте рассмотрения жалобы, не препятствует ее рассмотрению.

6.3.2.Членом Дисциплинарной комиссии Палаты может быть избран член Палаты, выполняющий требования Устава Палаты, не имеющий в течение последних 5 (пяти) лет дисциплинарного взыскания в виде приостановления действия лицензии на право занятия нотариальной деятельностью, активно участвующий в деятельности Палаты, являющийся членом Палаты не менее 5 (пяти)  лет.

Дисциплинарная комиссия Палаты состоит из не менее 11 (одиннадцати) членов Палаты, избираемых путем открытого голосования простым большинством голосов на срок не свыше 2 (двух) лет из числа присутствующих на Собрании членов Палаты. Члены Дисциплинарной комиссии Палаты не вправе занимать иную выборную должность в Палате.

Избранным Членом Дисциплинарной комиссии Палаты считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов из числа присутствующих на Собрании членов Палаты.

6.3.3. Дисциплинарная комиссия вправе принять решение о применении следующих мер дисциплинарного взыскания:

1) вынесение предписания, обязывающего члена Палаты устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки их устранения;

2) вынесение члену Палаты предупреждения;

3) приостановление членства в Палате;

4) исключение из Палаты либо исключение из Палаты с подачей ходатайства лицензиару о подготовке искового заявления о прекращении действия лицензии нотариуса.

6.3.4. За совершение нотариусом дисциплинарного проступка может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание.

6.3.5. Решения, предусмотренные подпунктами 1) и 2) пункта 6.2.3, принимаются большинством голосов членов Дисциплинарной комиссии и вступают в силу со дня их принятия указанным органом.

Решения, предусмотренные подпунктами 3) и 4) пункта 6.2.3, могут быть приняты не менее, чем двумя третями голосов членов Дисциплинарной комиссии.

6.3.6. Палата в течение пяти календарных дней со дня принятия Дисциплинарной комиссией решения о применении мер дисциплинарного взыскания в отношении члена Палаты направляет копию решения члену Палаты, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято решение, с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование его получения.

6.3.7. Решения Дисциплинарной комиссии Палаты могут быть оспорены членами Палаты в Республиканской нотариальной палате или суде.

 

                               7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ

7.1. Председатель Палаты является руководителем Палаты, полномочным и законным представителем Палаты во взаимоотношениях с государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, международными организациями при реализации Палатой своих полномочий, установленных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

            Председатель Палаты, наряду с руководством Палатой, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом является членом Правления, возглавляет Правление и по должности является его Председателем на заседаниях Правления.

            Председателю палаты выплачиваются заработная плата и компенсация документально подтвержденных расходов, связанные с исполнением им обязанностей Председателя палаты, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, согласно штатного расписания Палаты, утвержденного Правлением для работников палаты.    

            По решению Общего собрания, полномочия Председателя Палаты могут быть прекращены досрочно, в соответствии с п. 8.4. настоящего Устава.

            В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Палаты полномочия Председателя выполняет исполняющий обязанности Председателя (Заместитель Председателя) Палаты.

            Исполняющий обязанности Председателя (Заместитель Председателя) Палаты избирается решением Правления Палаты из числа членов Правления. Исполняющий обязанности Председателя (Заместитель Председателя) Палаты может быть досрочно освобожден от должности по решению Правления Палаты. В период досрочного прекращения полномочий Председателя Палаты либо в его отсутствие полномочия Председателя Палаты выполняет исполняющий обязанности Председателя Палаты. Исполняющий обязанности Председателя Палаты избирается решением Правления Палаты из числа членов Правления. Исполняющий обязанности Председателя Палаты может быть досрочно освобожден от должности по решению Правления Палаты. 

Председатель Палаты избирается Общим Собранием членов Палаты из числа членов Палаты, который непосредственно до дня его избрания состоял членом Палаты не менее пяти лет. Председатель Палаты избирается Общим Собранием членов Палаты тайным голосованием сроком на 4 (четыре) года. При этом одно и то же лицо не может занимать должность Председателя Палаты более одного срока.

7.2. Председатель  Палаты:

1) организует работу Палаты, осуществляет контроль за выполнением возложенных на Палату задач;

2) руководит работой Палаты, осуществляет прием и увольнение работников палаты;

            3) представляет интересы Палаты в государственных органах, общественных объединениях, других организациях;

            4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом Палаты, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

7.3.Решения Председателя Палаты оформляются распоряжениями и приказами.

7.4.О деятельности Правления Председатель Палаты ежегодно отчитывается Общему Собранию членов Палаты.

7.5. В период отсутствия Председателя Палаты его обязанности выполняет (Исполняющий обязанности Председателя) Заместитель Председателя Палаты.

7.6. При досрочном прекращении полномочий Председателя Палаты, до избрания нового Председателя, его обязанности выполняет (Исполняющий обязанности Председателя) Заместитель Председателя Палаты.

 

                       8. ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ

8.1. Председателем Палаты может быть избран член Палаты, выполняющий требования Устава Палаты, не имеющий в течение последних пяти лет дисциплинарного взыскания в виде приостановления действия лицензии на право занятия нотариальной деятельностью, активно участвующий в деятельности Палаты, являющийся членом Палаты не менее пяти лет.

8.2. Кандидаты, выразившие намерение быть избранными на должность Председателя Палаты, в любое время с момента объявления о выборах Председателя Палаты, вправе заявить об этом в Палату, и самостоятельно за свой счет могут организовывать предвыборные мероприятия. Кандидаты на должность Председателя Палаты могут  быть выдвинуты и на общем Собрании.

8.3.Избранным на должность Председателя Палаты считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов из числа присутствующих на Общем Собрании членов Палаты. Выборы Председателя Палаты могут проводиться в два тура на этом же Собрании, в случае участия в выборах нескольких кандидатов.  В случае, если ни один из кандидатов на должность Председателя Палаты не наберет большинства голосов, назначается второй тур голосования, проводящийся на этом же Общем Собрании. Во втором туре в список для голосования включаются два кандидата, за которых было отдано наибольшее количество голосов. Кандидат, набравший во втором туре голосования наибольшее количество голосов, считается избранным Председателем Палаты.

            По решению Общего собрания членов палаты, собрание может быть продолжено в другой день, в связи с невозможностью рассмотрения всех вопросов, включенных в повестку дня (истечение срока аренды и другие обстоятельства).

            О дате продолжения незаконченного Общего собрания, извещает Председатель собрания на этом же Общим собрании или Правление Палаты с рассылкой по электронной связи.

            Дата продолжения Общего собрания назначается не позднее десяти дней с даты проведения незаконченного собрания.

8.4. Исполнение полномочий Председателя Палаты подлежит досрочному прекращению в случаях:

1) принятие Общим собранием членов Палаты решения о досрочном прекращении полномочий Председателя Палаты;

2) смерти Председателя Палаты;

3) сложение Председателем Палаты полномочий нотариуса, занимающегося частной практикой, прекращения действия его лицензии, либо прекращения этих полномочий по решению суда;

4) добровольного отказа Председателя Палаты от осуществления полномочий Председателя Палаты;

5) ненадлежащего исполнения своих обязанностей;

6) невозможности исполнения обязанностей Председателя по состоянию здоровья.

В случаях, указанных в подпунктах 2,3,4 настоящего пункта, полномочия Председателя Палаты прекращаются с момента наступления соответствующего факта (события), вступления в силу решения суда.

 

                                       9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ПАЛАТЫ

9.1.Членом Ревизионной комиссии Палаты может быть избран член Палаты, выполняющий требования Устава Палаты, не имеющий в течение последних пяти лет дисциплинарного взыскания в виде приостановления действия лицензии на право занятия нотариальной деятельностью, активно участвующий в деятельности Палаты, являющийся членом Палаты не менее пяти лет. Ревизионная комиссия Палаты состоит из не более пяти человек, избираемых путем открытого голосования простым большинством голосов на срок не свыше двух лет из числа присутствующих на Собрании членов Палаты.

9.2.Избранным Членом Ревизионной комиссии Палаты считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов из числа присутствующих на Собрании членов Палаты.

9.3.Ревизионная комиссия Палаты является контрольным органом Палаты, осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности.

9.4.Ревизионная комиссия Палаты подконтрольна и подотчетна Собранию.

9.5.Ревизионная комиссия Палаты контролирует состояние учета и отчетности финансовой деятельности Палаты, а также осуществляет контроль за исполнением бюджета Палаты.

9.6.Ревизионная комиссия Палаты проводит в любое время, но не реже одного раза в год проверку финансовой деятельности Палаты с участием главного бухгалтера Палаты.

9.7.В случае выявления нарушений по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Палаты, Ревизионная комиссия вносит представление в Правление Палаты о выявленных нарушениях.

9.8.Ревизионная комиссия Палаты по итогам работы отчитывается перед Собранием один (1) раз в год.

9.9.Независимой аудиторской компанией один раз в два года проводится аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Палаты.

9.10.Члены Ревизионной комиссии Палаты вправе участвовать на заседаниях Правления Палаты, комиссиях и рабочих группах, образуемых Правлением Палаты, с совещательным голосом.

9.11.Ревизионная комиссия Палаты вправе инициировать созыв заседания Правления Палаты в случае обнаружения хищения, присвоения или растраты материальных ценностей и денежных средств Палаты в личных целях.

9.12.Заседания Ревизионной комиссии Палаты и принятые ею решения оформляются протоколами.

9.13.Члены Ревизионной комиссии избираются не более, чем на один срок.

9.14. Члены Ревизионной комиссии Палаты не вправе занимать иную выборную должность в Палате.

9.15. Члены Ревизионной комиссии Палаты осуществляют свою деятельность на добровольных началах безвозмездно.

9.16. Ревизионная комиссия Палаты вправе в любое время производить проверки финансово-хозяйственной деятельности нотариальной палаты. Ревизионная комиссия Палаты обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей финансовой документации Палаты. По требованию Ревизионной комиссии Палаты органы Палаты обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

 

             10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ПАЛАТЫ

10.1. Изменения и дополнения в устав Палаты принимаются и утверждаются на Общем Собрании, если на нем присутствует более половины членов Палаты. Решение Общего Собрания принимается большинством голосов членов Палаты, присутствующих на Собрании, и вступает в силу с момента их регистрации в территориальном органе юстиции.

 

                                   11. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ

11.1. Членские взносы членов Палаты составляют основной источник формирования имущества Нотариальной Палаты и являются ее собственностью. Члены Палаты обязаны оплачивать членские взносы в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Уставом.

11.2. Членские взносы оплачиваются в следующих размерах:

-при членстве до 1-го года – в сумме, равной 8 месячным расчетным показателям;

-при членстве до 3-х лет – в сумме, равной 6 месячным расчетным показателям;

-при членстве до 5-и лет –   в сумме, равной 4 месячным расчетным показателям;

-при членстве свыше 5 лет – в сумме, равной 2 месячным расчетным показателям.

11.3 Оплата членских взносов производится ежемесячно до 25-го числа месяца, подлежащего оплате, если иной порядок не будет предусмотрен решением Собрания.

11.4 Член Палаты может быть освобожден от уплаты членских взносов в случаях:

- нахождения в отпуске по беременности и родам;

- нахождения в отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком, установленном законодательством;

- нахождения на стационарном или амбулаторном лечении сроком более трёх месяцев;

- внесения вклада в деятельность Палаты и активного участия в совершенствовании нотариальной деятельности, в качестве поощрения, но не более, чем на три месяца.

     Член палаты освобождается в случаях прекращения совершения нотариальных действий и при отсутствии дохода, а также при предоставлении медицинских документов, подтверждающих состояние его здоровья.

     При возобновлении совершения нотариальных действий освобождение от оплаты членских взносов прекращается.

            11.5    Нарушение сроков оплаты членских взносов является основанием для привлечения члена Палаты к дисциплинарной ответственности.

            11.6   При неуплате членских взносов свыше шести месяцев по неуважительной причине решением Общего Собрания член Палаты исключается из членства в Палате.

 

                             12. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ПАЛАТЫ

12.1. Имущество Палаты:

12.1.1.Палата является собственником имущества, приобретенного на свое имя. Палата вправе иметь в собственности объекты, имущество, необходимые для материального обеспечения её деятельности, предусмотренной настоящим уставом.

12.1.2.Члены Палаты не имеют прав на переданное ими Палате имущество, в том числе и на членские взносы.

12.1.3.Члены Палаты не отвечают по обязательствам Палаты, как и Палата не отвечает по обязательствам своих членов Палаты. Палата отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом.

12.2. Формирование имущества Палаты:

12.2.1.Источником формирования имущества Палаты в денежной и иных формах являются членские взносы, которые определяются в месячных расчетных показателях.

12.2.2.Благотворительная, спонсорская помощь, добровольные взносы и имущественные пожертвования юридических и физических лиц.

12.2.3.Поступления от реализации бланков, реестров, журналов и иной продукции, необходимых для осуществления нотариальной деятельности.

12.2.4.Поступления (доход) от финансово-хозяйственной деятельности, осуществляемой в соответствии с уставными целями Палаты, в том числе и Частный нотариальный архив.

12.2.5.Поступления (доход) от преподавательской работы, проведения лекций, курсов, семинарских занятий, организации обучения стажеров и стажировок, иные, не запрещенные законом поступления.

12.2.6.Дивиденды по вкладам, депозитам, доходы, вознаграждение, получаемые с акции, облигации, иных ценных бумаг, держателем которых может быть Палата.

12.2.7.Порядок поступлений финансовых и иных средств от членов Палаты определяется настоящим Уставом.

12.2.8.Полученная Палатой прибыль не подлежит распределению её между членами, кроме случаев ликвидации Палаты.

12.3. Распоряжение имуществом Палаты:

12.3.1.Распоряжение, отчуждение, передача в заклад, залог, аренду, в безвозмездное пользование принадлежащего Палате на праве собственности движимого и недвижимого имущества, подлежащего государственной регистрации, производится только по решению Общего Собрания.

12.3.2.Имущество и деньги Палаты используются только в уставных целях Палаты и не могут быть распределены между членами Палаты, в том числе и при выходе членов из Палаты.

12.3.3.Палата в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, вправе совершать в отношении находящегося в её собственности имущества любые сделки, не противоречащие законодательству и Уставу Палаты.

12.4. Распоряжение имуществом Палаты, в том числе и деньгами, осуществляет за исключением случаев, предусмотренных решениями Общего собрания и/или Правления Нотариальной Палаты, Председатель Правления Палаты, в пределах утвержденного бюджета Палаты или сметы административных расходов, установленных в случае необходимости Правлением Палаты.

Отчуждение либо обременение принадлежащего Палате на праве собственности недвижимого имущества или иного другого имущества балансовой стоимостью свыше 2000-кратного (двух тысячекратного) размера месячного расчетного показателя производится только по решению Правления.

 

        13. УСЛОВИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПАЛАТЫ

13.1. Порядок реорганизации и ликвидации Палаты:

13.1.1.Палата может быть реорганизована или ликвидирована по решению общего Собрания её членов или суда на основании и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

13.1.2.Вопрос о реорганизации или ликвидации Палаты может быть инициирован на общем Собрании членами Палаты, Правлением Палаты, либо простым большинством членов Палаты в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Решение о реорганизации или ликвидации рассматривается Общем Собранием, если на нем присутствует более половины членов Палаты. Решение Собрания принимается путем открытого голосования большинством голосов членов Палаты, присутствующих на Собрании. Общее собрание, принявшее решение о ликвидации Палаты, обязано незамедлительно письменно сообщить об этом в уполномоченный орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц.

13.2. Ликвидационная комиссия:

13.2.1.Общее собрание, принявшее решение о ликвидации, назначает ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с нормами действующего законодательства Республики Казахстан и настоящего Устава порядок и сроки ликвидации Палаты.

13.2.2.С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению имуществом Палаты. Ликвидационная комиссия от имени Палаты выступает в суде.

13.2.3.Ликвидационная комиссия оценивает имущество Палаты, выявляет её дебиторов и кредиторов, принимает меры к оплате кредиторской задолженности Палаты, составляет ликвидационный баланс и представляет его общему Собранию на утверждение.

13.3. Имущество и документы Палаты после ликвидации:

13.3.1. Имущество Палаты, оставшиеся после расчетов с государством, юридическими и физическими лицами, после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, указанные в учредительных документах, если иной порядок не предусмотрен законодательными актами.

13.3.2.После прекращения деятельности Палаты имущество, предоставленное в её временное пользование государственной, общественной или иной организацией, а также частными лицами, возвращается его прежнему владельцу.

13.3.3.Ликвидация считается завершенной, а Палата прекратившей свою деятельность с момента внесения записи об этом в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.

13.3.4.Все документы Палаты (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан, правопреемникам Палаты, а при их отсутствии - на хранение в Государственный архив.

 

14. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА В СЛУЧАЕ ЛИКВИДАЦИИ

14.1. При ликвидации Палаты оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется на уставные цели.

 

                          15. СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ

15.1. Палата создает Филиал «Частный нотариальный архив», являющийся её обособленным подразделением, который осуществляет функции по пополнению, хранению, выдаче дубликатов и использованию нотариальных документов. Филиал не является юридическим лицом и наделяется имуществом создавшей Палаты. Структура, порядок деятельности, финансирование и все иные вопросы частного нотариального архива определяются Положением, утверждаемым Правлением Палаты. Решением Правления Палаты назначается руководитель филиала и устанавливается срок его полномочий.

 

                            16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

16.1. Вступление в силу настоящего Устава

16.1.1.Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

 

 

      Председатель

Нотариальной палаты                                                                                                       Калабаева К.

 

     

 

 

 

 

 

Кто владеет информресурсами страны?
Опрос: